Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Hemşirelik

Genel Bilgiler

Kuruluş

Hemşirelik Programı, 2013 yılında Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ek yerleştirme ile öğrenci almış, 2014-2015  eğitim-öğretim yılı itibarı ile Ömer Yıldız Yerleşkesine taşınmıştır. Fakülte dekanlığını sırasıyla Prof. Dr. Feraye Gökdoğan, merhum Prof. Dr. Mütasım Süngün yürütmüş, 23.10.2014 tarihinde Prof. Dr. Yavuz Özoran fakülte dekanı olarak atanmıştır.

Genel Tanıtım

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı yeniden kazanma ve rehabilitasyonunu sağlama amacıyla hizmet veren bir meslektir. Hemşireler bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi rolleri ile gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde öğrencinin temel bilimler ve hemşirelik bilimlerinden oluşan teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmesi sağlanmakta, böylece mezun öğrenci çalışma hayatına etkili bir biçimde ve hemen başlayabilmektedir.

Hemşirelikte Lisans programının amacı, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen Hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde bilim ve sanata dayalı olarak yürütülmektedir. 

İnsanları çok yakından tanımayı, en zor anlarında yanlarında olmayı ve gereksindikleri yardımı vermeyi öğreten hemşirelik eğitimi, hizmet verilen bireyler kadar hemşirelik öğrencisinin kişisel gelişimi ve olgunlaşması için de zengin deneyimler ve fırsatlar sunmaktadır.

Derecenin Seviyesi

Lisans

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Eğitim Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Bu bölüme kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF-3 puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Ayrıca programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Hemşirelikte Lisans eğitimi, 4 yıllık süreyi kapsamaktadır.  Klinik ve saha uygulamalarında, alanında uygulama ve eğitim deneyimi olan öğretim elemanları “klinik uygulamalarda rehberlik” modeli çerçevesinde öğrenci eğitiminde görev yapmaktadırlar. Üniversitemiz hemşirelik bölümü öğrencileri birinci sınıfın ikinci yarıyılında öncelikle donanımlı laboratuvarlarımızda uygulama yaparak teorik bilgilerini pratiğe geçirmekte, dönem sonunda dört haftalık süreçte klinik uygulamaya çıkarak hastane ortamını gözlemlemektedir. Öğrenciler ikinci sınıfın ilk yarıyılından itibaren mezun olana kadar ilgili alan dersi uygulaması için hastane, aile sağlığı/toplum sağlığı merkezleri, sosyal hizmet kurumları, okul, anaokulu/kreş vb. yerlerde görevlendirilmektedir. Uygulama alanlarında ve ölçme değerlendirmede, öğretim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslar HEMŞİRELİK UYGULAMA YÖNERGESİ ile belirlenmiştir.

Sınavlar, Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Buna göre geçme notu ödev, kısa sınav, ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ile belirlenmektedir. Derslerden geçme üniversitenin yönetiminin belirlemiş olduğu not değerlendirme sistemine göre yapılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalaması elde eden öğrencilere hemşirelik lisans diploması verilir.

Mezun Olanların Çalışma Alanları

Hemşirelik, Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde, çalışabilmektedirler. Kamu kuruluşlarında çalışabilmeleri için,  kamu personeli seçme sınavında sadece genel kültür ve genel yetenek bölümünü yapmaları yeterlidir, branş sınavı yoktur. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevlisi statüsünde ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde çalışabilmektedirler. Hemşirelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeni ile dünyanın birçok ülkesinde çalışabilme olanaklarına sahiptirler.

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Bölüme belirli bir kontenjan dâhilinde yatay ve dikey geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin geçiş ile ilgili kabul işlemleri üniversite yönetimince belirlenen yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır. Geçiş yaparak bölüme gelen öğrencilerin muaf sayılacakları dersler, bölüm yönetim kurulunca belirlenir ve fakülte yönetim kuruluna iletilir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri