Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

İnşaat Mühendisliği

Genel Bilgiler

Kuruluş  

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 6082 Sayılı Kanun'la 25.11.2010 tarihinde bir vakıf üniversitesi olarak kurulan Avrasya Üniversitesi’nin ilk açılan bölümlerinden biridir. Bölümümüz, 2011-2012 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim öğretime başlamıştır. 

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim dili Türkçe olup, yarıyıl esasına dayanan eğitim-öğretim toplam 4 yıldır. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere, ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Öğrencilerin teorik derslere en az % 70, laboratuar ve uygulamalara en az % 80 oranında devamları zorunludur. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, yarıyıl içi çalışmalarının not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda bağıl değerlendirme sistemi ile harfli başarı notuna dönüştürülerek yapılır. Başarı notu, harf notu olarak tanımlanır. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve B notu alan öğrenciler o dersten doğrudan başarılı sayılırlar. Herhangi bir dersten DC ve DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılabilmeleri için AGNO’ sunun son iki yarıyılda üst üste 2.00’dan düşük olmaması gerekir. Bu şart yerine getirilmediği takdirde öğrenci DD ve DC notlarını almış olduğu derslerden başarısız sayılır. Daha önce başarısız olan öğrenciler içinde bulundukları dönemde açılan derslerden öncelikle D, FF, FD, DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalaması elde eden ve temel ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporlarından geçer not alan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş

Üniversiteye bağlı diploma programlarına; diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yapılacak yatay geçişler, kurum içi programlar arası yatay geçişler ve dikey geçiş yoluyla kabul işlemlerinde; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.

 

Yabancı uyruklu öğrenci değişimi ve öğrenci kabulü

(1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim süresinden sayılır.
(2) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili yönetim kurulu tarafından alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere; bu Yönetmelik hükümleri ile 18/02/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Bölüm fiziksel yapısını, Yomra Kampusu içerisinde bulunan Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde oluşturmuştur. Yapı, toplam 8000m2 kapalı alanı içermektedir. Yaklaşık 800 m2 kat alanlı 2.katında oluşturulan sınıflarda derslerini sürdürmektedir. Ayrıca, bodrum katında laboratuar üniteleri teşkil edilmiş olup, 6.katında 800 m2 ‘lik bir alanda kütüphane ve çalışma alanı olarak tasarlanmıştır.  Zemin katta bulunan kantin, öğrencilerimizin beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Kampus alanı içerisinde bulunan ve peyzajı tamamlanmış olan yaklaşık 80000m2 alan, otopark ve gezi alanı özelliğini taşımaktadır. Tüm katlarda internet hizmeti mevcuttur. Teknik geziler için toplu taşıma olanağımız bulunmakta ve üniversitemize ait otobüs bu amaçla kullanılmaktadır. Bölümde tüm öğretim elemanlarının bilgisayar ve yazıcıları bulunmaktadır. Üniversitemizin aktif mail kullanım sistemi ve yazılım programı olarak not sistemi bakımından kullanılabilen program mevcuttur. Web sayfası ve SMS hizmetleri ile hızlı ve etkin iletişim sağlanmaktadır. 

 

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Yomra / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun olanların çalışma alanları:

Mezunlar; konut ve endüstriyel yapılar, yol ve demiryolu gibi ulaştırma yapıları, su yapıları gibi yeni yapılacak olan yapıların planlama, projelendirme, yapımı, denetimi ile mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konularında, Bayındırlık, DSİ, Karayolları, İller Bankası, Belediyeler gibi Kamu Kurumları ile yurtiçi ve yurtdışında bu konularda iş yapan yüklenici firmalarda geniş çalışma alanlarında ve zengin iş bulma olanağına sahiptir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri