İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Maliye

Genel Bilgiler

Kuruluş

Avrasya Üniversitesi Maliye Bölümü, 2010 yılında Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

 Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Maliye alanı  lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Seviyesi : Lisans

Çalışma Şekli           :Tam Zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları

Lise mezunu olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Öncel Eğitim Tanımlaması

Fakültemiz bölümlerinin müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri,İngilizce ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler için,her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da farklı yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir.Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Dereceye Yönelik Kurallar

Maliye Bölümünde lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

a)Müfredattaki bütün dersleri en az DD derecesiyle geçmiş olmak

b)4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak

 

Program Profili

Maliye bölümü; evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik disiplin ve kalite anlayışı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın bilim insanları yetiştiren ve bilimsel ürünler üreten, her konuda kendine güvenen, özgür yaratıcı alanda iyi yetişmiş mezunlar veren, öğrenci ve çalışanlarına güven telkin eden ve alanında öncü bir bölüm profiline sahiptir.

Öğrenciler her ders için ara sınav,yarıyıl içi çalışma(proje,ödev,maket,sunum vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Başarı notuna ,ara sınavın ve/veya yarıyıl içi çalışmaların katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilip bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür.Yarıyıl sonu sınavında en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.Öğrenciler,her yarıyılın sonunda ,o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarıyla geçmiş sayılırlar.Eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DD aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.

Mezuniyet Şartları

Programın içerdiği tüm dersleri almış, mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış,genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler mezun sayılırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Maliye Bölümü mezunlarının kazanacakları unvanlar, mezunların çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışan mezunlarımız, denetleme ve uygulama görevlerinde bulunabilmektedir. Özellikle Maliye Bakanlığı’nda Denetleme görevi, Maliye Müfettişliği, Vergi Müfettişliği gibi unvanlar altında gerçekleştirmektedir. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, Defterdar, Gelir Müdürü, Vergi dairesi Müdürü, Muhasebe Müdürü ve Vergi Dairesi gibi memurlarıdır.

Mezunlarımız İçişleri Bakanlığı’nda Kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde İdari Hakimlik, Gümrük Müsteşarlığı’nda Müfettişlik, Kontrolörlük, Uzmanlık, Yeminli Murakıplık, Mali Analistlik gibi görevlerde de bulunabilirler. Üniversitelerimizde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilir ve akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca serbest anlamda özel sektörde Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Gümrük Müşaviri gibi unvanlar altında da görev yapabilirler.

Özetle mezunlarımız Maliye bakanlığı, Merkez Bankası, KİT’ler, Kalkınma Bakanlığı, Mahalli İdareler, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler gibi kuruluşlar ile bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.

İletişim Bilgileri

Adres     : Avrasya Üniversitesi,Adnan Kahveci Mah.,Rize Cad. No:226 Pelitli/Trabzon/TÜRKİYE

Telefon  :0 462 3346444

Fax          :0 462 3336454

E-posta   :info@avrasya.edu.tr

Web        :www.avrasya.edu.tr

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri