TDE 413

Poetika

Dersin Adı: TDE 413 Poetika
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1.Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I; 2.Bedreddin Cömert, Eleştiriye Beş Kala;3.Asım Bezirci, On Şair On Şiir; 4.Hilmi Yavuz, Yazın Üzerine; 5.Doğan Aksan, Şiir Çözümlemeleri;
Yardımcı Ders Kitabı 1.İsmail Çetişli, Metin Tahlilleri, 2.Hasan Akay, Stilistik Bir Araştırma; Şiiri Yeniden Okumak 3. Alaeddin Karaca, İkinci Yeni Poetikası; 4. Baki Asiltürk, 1980 Poetikası
Dersin Amacı Türk şiirinde ortaya konulmuş olan belli başlı poetik metinlerin incelenmesi ve bu metinlerde ortaya atılan görüşler çerçevesinde şiirlerden örnek çözümlemeler yapılması.
Dersin Özeti

Ziya Paşa´nın "Şiir ve İnşa", Recaizade M. Ekrem´in "Zemzeme III. Önsözü", Abdülhak Hâmid´in "Makber Önsözü", Tevfik Fikret´in "Lisan-ı Şiir" adlı yazısı, Mehmet Âkif´in "İnşâd", "Plan I ve II" adlı yazıları, Ahmet Hâşim´in "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı yazısı, Necip Fazıl´ın "Poetika", Orhan Veli´nin "Garip Mukaddimesi" adlı yazısı ve Türk şiirindeki karşılıklarının incelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Çeşitli metin tahlili metotlarını tanımlar.

2) Çeşitli metin tahlili metotlarını açıklar.

3) Edebi metinleri üslupbilimi açısından yorumlar.

4) Edebi metinleri, metin tahlili açısından karşılaştırır.

5) Edebi metinlere stilistik açıdan bakışını geliştirir.

6) Edebi metin tahlilinde hüküm verir.

7) Yeni Türk şiiri örnekleri üzerinde yöntem uygular.

8) Şiir tahlil etme becerilerini geliştirir.

9) Şiir türünün temel ögeleri olan ses, imaj, metafor, metonim kavramlarını tanımlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metin, metin şerhi, metin tahlili, metin incelemesi, metin çözümlemesi kavramlarının açıklanması ve aralarındaki farkların belirlenmesi
2. Hafta Şiir metnini diğer metinlerden ayıran özellikler; şiirin dildeki özerkliği ve şiiri şiir yapan özellikleri.
3. Hafta Poetika kavramı ve tarihsel değişimi
4. Hafta Türk edebiyatında poetik nitelikli metinler; Tezkireler, divan mukaddimeleri; Fuzuli Divanı mukladdimesi, Hüsn ü Aşkın Sebeb-i Telifi ve adı geçen şairlerin şiir görüşleninin incelenmesi.
5. Hafta Ziya Paşa´nın Şiir ve İnşa yazısı; Recaizade Mahmut Ekrem´in Zemzeme III Önsözü, Abdülhak Hâmid´in Makber Mukaddimesi metinleri ve bu yazılardaki görüşler doğrultusunda dönem şiirinden örneklerin incelenmesi
6. Hafta Tevfik Fikret´in Lisan-ı Şiir adlı yazısı ve Resim Yaparken başlıklı şiirinin incelenmesi
7. Hafta Yeni Lisan makalesi ile Ziya Gökalp´ın Lisan adlı şiirinin incelenmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ahmet Hâşim´in Şiir Hakkında bazı Mülahazalar adlı yazısı ve saf şiir örnekleri.
10. Hafta Mehmet Âkif´in şiir anlayışını ortaya koyduğu yazıları
11. Hafta Necip Fazıl Kısakürek´in Poetikası ve şiirlerinden örnekler
12. Hafta Garip Önsözü ve Orhan Veli´nin şiir anlayışı
13. Hafta İlhan Berk´in Poetika kitabındaki görüşler; İkinci Yeni şairlerinin poetikaları. Sezai Karakoç´un Edebiyat Yazıları I´de şiir ve şair üzerine açıkladığı görüşler ve şiirlerinden örnekler.
14. Hafta Dönem Sonu Sınavı.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 3 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 4 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 5
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 8 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri