TDE 306

Türk Lehçeleri II

Dersin Adı: TDE 306 Türk Lehçeleri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. İsmail İSMAİLOV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Ahmet Buran-Ercan Alkaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara 2007.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Ahmet B. Ercilasun vd. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü,C.I-II, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1992. 2. Mehmet Kara, Türkmen Türçesi Grameri, Gazi Kitapevi., Ankara, 2005. 3. Ahmet Bican Ercilasun(Editör),Türk Lehçeleri Grameri,Akçağ Yay., Ankara 2007.
Dersin Amacı Geniş bir coğrafyada konuşulan Türk lehçe ve şivelerini tanıtarak; Türkî Cumhuriyetler’le varolan dil ve kültür birlikteliğinin gelişmesine yardımcı olmak
Dersin Özeti

Türkmen Türkçesi ve Türkmen edebiyatının özellikleri üzerinde durulacaktır. Türkmençe eserler üzerinde dil incelemeleri yapılacak, Türkmence ile Türkçe karşılaştırmalı olarak incelenecektir.Özbek ve Kazak Türkçelerinin ses ve şekil özellikleri üzerinde durularak metin üzerinde dil incelemesi yapılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Çağdaş lehçelerinin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri tanır.
2.Türk dilinin tarihsel gelişimini ve bu gelişimde Türkmen Türkçesinin yerini ve önemini betimler.
3.Türk lehçelerinin başlıca ses ve şekil özelliklerini tanır.
4.Çağdaş Türk Lehçelerinden herhangi birisine ait bir metnin, hangi Türk Lehçesiyle yazıldığını ayırt eder.
5.Türkmen Türkçesi metinlerini okur ve analiz eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kaynak kitapların tanıtılması, Türkmenlerin tarihi, siyasi ve edebi durumu, Türkmenlerin coğrafi dağılımı.
2. Hafta Türkmen Türkçesinin yazım özellikleri.
3. Hafta Türkmen edebiyatının tarihsel gelişimi, yüzyıllara göre önemli temsilcileri.
4. Hafta Türkmen Türkçesinin ses özellikleri.
5. Hafta Türkmen Türkçesinin biçim özellikleri.
6. Hafta Türkmen Türkçesiyle yazılmış eserler üzerinde ses ve biçim değişmelerini inceleme.
7. Hafta Türkmen Türkçesinde yapım ve çekim ekleri, metinlere bağlı olarak inceleme.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Özbek Türkçesinin ses özellikleri.
10. Hafta Özbek Türkçesinin biçim özellikleri.
11. Hafta Kazak Türkçesinin ses özellikleri.
12. Hafta Kazak Türkçesinin biçim özellikleri.
13. Hafta Farklı metinler üzerinde ses ve biçim incelemesi.
14. Hafta Farklı metinler üzerinde ses ve biçim incelemesi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 5
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 3 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 7 0 4 27
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 30 30
Yari Yılsonu sınavı 1 0 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri