TDE 209

Edebiyat Bilgi ve Teorileri

Dersin Adı: TDE 209 Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Dilçin, Cem (1995), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Akün, Ömer Faruk (1994), "Divan Edebiyatı", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi", C. 9, İstanbul. 2.Aydemir, Yaşar (1995), "Girizgâha Dair", Türk Kültürü Aylık Dergisi, S. 389, Ankara. 3.Cengiz, Halil Erdoğan (1986), "Divan Şiirinde Musammatlar",
Dersin Amacı Edebiyat, edebi eser, edebi eserde dış ve iç ahenk unsurlarını, Türk edebiyatında gelişen edebi ekolleri tanıtmak.
Dersin Özeti

Edebiyat hakkında bilgi, nazım biçimleri ve türleri, beyitlerle kurulan nazım biçimleri, bentlerle kurulan nazım biçimleri, nazım türleri, âşık edebiyatı nazım biçimleri ve türleri, aruz kalıpları Türk şiirinde kullanılan aruz kalıpları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Türk şiirinin inceleme metotlarını kullanır.
2. Şiiri anlama ve yorumlamada yardımcı bilimleri ve bunların etkisini tanımlar.
3.Şiirin birey ve topluma bakışını irdeler.
4.Seçilmiş şiirleri tahlil eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Klasik Türk şiiri nazım şekillerinin genel özellikleri.
2. Hafta Arap ve Fars şiirinin nazım şekilleri.
3. Hafta Tek kafiyeli Olan Nazım Şekilleri (Gazel)
4. Hafta Tek kafiyeli olan nazım şekilleri (Kaside))
5. Hafta Ayrı kafiyeli olanlar (Mesnevi)
6. Hafta Bendlerden oluşan nazım şekilleri (Rubai, Tuyuğ,Terkîb-i Bent, Tercî-i Bent)
7. Hafta Çok bendli şekiller (musammatlar): Murabba, Terbi
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Muhammes, Tahmis ve Tardiyye
10. Hafta Söz Sanatları
11. Hafta Aruz Ölçüsünün Doğuşu ve Gelişimi
12. Hafta Aruzda dört husus: Vasl, İmale, Zihaf, Med
13. Hafta Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Kalıpları
14. Hafta Aruz vezni üzerine uygalamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 2 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 2 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 2 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 3 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 2 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 3 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 15 15
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri