TDE 103

Türkiye Türkçesi I

Dersin Adı: TDE 103 Türkiye Türkçesi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Ergin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim 2. Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Bayrak Yay., İstanbul, 2000.
Yardımcı Ders Kitabı 2. Karaağaç, Günay: Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yay.,İstanbul,2010. 3. Eker, Süer: Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara, 2002. 4. Korkmaz, Zeynep: Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay.,Ankara, 2003. 5. Tuncay, Hanifi; Böler: S
Dersin Amacı Genel anlamda dilin nasıl çalıştığını, dille ilgili ana konuların ne olduğunu ve Türk dillerinin tasnifinde kullanılan kriterleri tanır.
Dersin Özeti

Dilin genel özellikleri, dil kültür ilişkisi, dillerin doğuş teorileri, dünya dillerinin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dilin ana konularından: Ses bilgisi.Dilin genel özellikleri, dil kültür ilişkisi, dillerin doğuş teorileri, dünya dillerinin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dilin ana konularından: Ses bilgisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Dilin özelliklerini ve dil türlerini tanır;
2.Türkiye Türkçesinin tarihsel gelişimini listeler;
3.Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini tanır;
4.Türkçede kullanılan kelimeleri ses özellikleri bakımından inceler;
5.Türkçede kullanılan kelimelerin ses özelliklerine bakarak Türkçe kökenli olup olmadığını açıklar.
6.Türkçede kullanılan kelimelerde görülen ses olaylarını rapor eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dilin tanımı, mahiyeti. Dil türleri: yazı dili, konuşma dili, standart dil, ağızlar
2. Hafta Dil-Kültür ilişkisi
3. Hafta Dünyadaki diller, dillerin sınıflandırılması. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
4. Hafta Türk Dilinin tarihî gelişimi.
5. Hafta Ses bilgisi: Dil (konuşma) sesleri, ses organları. Dilin yazıya geçirilmesi: Ses-harf-alfabe-imlâ kavramları.
6. Hafta Ses birim (fonem) ve alt ses birim (allofon). Ayırt edici özellikler. Parçalı sesbirimler ve Parçalar üstü sesbirimler.Yazı dilinde bulunmayan sesler.
7. Hafta Ünlüler: Ünlülerin oluşumunda rol oynayan organlar ve ünlülerin sınıflandırılması.Uzun ünlüler.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ünsüzler: Ünsüzlerin türleri, nitelikleri ve sınıflandırılması.
10. Hafta Yazıya geçirilmeyen ünsüzler, Ünsüzlerin şematik gösterimi.
11. Hafta Türkçenin ses bilgisel özellikleri.Ses uyumları: (Morfo-fonoloji) Ünlü uyumu, ünsüz uyumu, ünlü-ünsüz uyumu.
12. Hafta Ses olaylarının sebepleri.
13. Hafta Hece düşmesi.İkizleşme, Tonlulaşma, tonsuzlaşma.
14. Hafta Türkçede vurgu, ton vb. parçalar üstü ses birimler.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 3 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 4 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 2 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 10
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 8 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 0 3 18
Kısa Sınavlar 0 0 0 5
Ara Sınavlar 1 0 10 10
Yari Yılsonu sınavı 1 0 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri