SHB 107

Türkiye`nin Toplumsal Yapısı

Dersin Adı: SHB 107 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Sosyal Hizmete Giriş dersini almak bu dersin ön koşuludur.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Ödev,Sunum,Makale Okuma-Tartışma-Özetleme
Önerilen Ders Kitabı Birsen GÖKÇE(2013), Türkiye`nin Toplumsal Yapısı, Savaş Yayınevi.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları: BM Sözleşmesi Profesyonel Eğitim Kitabı. Çev: Veli Duyan. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Ankara, 2004. 2. Koşar, G.N. (1992). Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. 2. Baskı, İstanbul
Dersin Amacı Bu dersin amacı, 19. yüzyıldaki oluşumundan başlayarak modern Türkiye’nin toplumsal kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Toplumsal yapıyı oluşturan parçalar arasındaki ilişki. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne sosyal yapının değişimi. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Modernleşme ve Küreselleşmenin  toplumsal yapıya etkisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyolojik düşünme, anlama ve anlamlandırmayı kazanır ve eleştirel bir bakış açısıyla ifade eder.

2. Yerel ve küresel anlamda toplumsal kurumların (din, eğitim, siyaset, ekonomi vb.) özelliklerini ve gelişmelerini açıklar, sorunlarını analiz eder, çözüm arayışları konusunda bilgi birikimi ve yetkinlik kazanır.
3. Toplumsal değişim ve gelişimi belirleyen yapıların işleyişini açıklar.
4. Modern toplumsal örgütlenmenin toplum ve birey üzerindeki etkisini analiz eder.
5. Küresel sorunları meydana getiren toplumsal ve siyasal dinamiklerin meydana geliş süreçlerini kavrar, yerel ve küresel anlamda risk oluşturan gelişmelerin engellenmesi konusunda bir tutum sahibi olur.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal Yapının Kavramsal Çerçevesi ve Toplumsal Yapının Temel Unsurları
2. Hafta Toplumsal İlişkiler ağı, Toplumsal Gruplar ve Toplumsal Kurumlar
3. Hafta Toplumsal Yapıyı açıklayan Kuramlar
4. Hafta Türkiye`de Toplumsal Yapı Üzerine Yapılan Çalışmalar
5. Hafta Türkiye`de Toplumsal Değişim ve Gelişim
6. Hafta Kültür ve Türkiye`nin Kültürel Yapısı
7. Hafta Türkiye`de Aile Kurumu ve Aile Yapısındaki Değişimler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türkiye`de Siyaset Kurumunun Yapısal Özellikleri, Demokrasi ve Laiklik
10. Hafta Türkiye`de Eğitim Kurumu ve Modern Türkiye`de Eğitim Politikaları
11. Hafta Türkiye`de Ekonomi Kurumu ve Uygulanan İktisadi Politikalar
12. Hafta Sağlık Kurumu ve Türkiye`de Toplumsal Yapının Unsurları ile Sağlık İlişkisi
13. Hafta Türkiye`de Nüfus, Göç ve Kentleşme
14. Hafta Modernleşme, Küreselleşme ve Türkiye`ye Etkileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme 4 3 4 4 3
PY2) Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 4 3 5 4 3
PY3) Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma. 3 3 4 3 3
PY4) Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme 4 3 4 4 3
PY5) Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 3 3 4 4 3
PY6) İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme 4 3 4 4 3
PY7) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 3 3 4 4 3
PY8) Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini gerçekleştirme 3 3 3 3 3
PY9) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 3 3 4 3
PY10) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 3 3 3 3
PY11) Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri