SAK 411

Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi

Dersin Adı: SAK 411 Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği; Sakarya Üniversitesi Basımevi; Yayın no 35;Adapazarı; 1999. 2. Oğlak, Sema, Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası, İskenderun Bel. Kültür Yay.2008 3. Fadıloğlu,Ç., F. Doğan., G.Ertem(2006). Evd
Yardımcı Ders Kitabı 1. Akdemir, N. ve diğerleri(2011). Yatağa Bağımlı Hastaların Evde Yaşadıkları Sağlık Sorunlarına Yönelik Evde Bakım Hizmeti Gereksinimleri. Dicle Tıp Dergisi. Cilt. 38, S. 1, s. 57-65.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere; Türkiye’de ve Dünyada evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişim sürecini özetlemek, bakım hizmet türleri ile bakım güvence sistemlerinin özelliklerini anlatmak ve Türkiye evde bakım hizmetlerini dünya uygulamaları ile karşılaştırıp yorumlama fırsatı sunmaktır.
Dersin Özeti

Evde bakım hizmetlerinin tanımı, kapsamı ve önemi; evde bakımın önemini artıran gelişmeler; ülkemizde ve dünyada    evde bakım hizmetleri; evde bakım hizmetlerinde sağlık personeli ekibi;   ekip çalışması ve iletişim, evde bakım hizmetlerinde yönetim.        

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Evde bakım hizmetleri ile ilgili kavramları,  gelişim sürecini, kapsamını ve hedeflerini bilir

2. Bakım hizmetlerinde hukuka ve etik kurallara bağlılığın önemini bilir ve uygular  

3. Evde bakım hizmetlerinin organizasyonunu, yürütülme prosedürlerini ve aile üzerindeki etkilerini bilir

4. Evde bakım ihtiyacını belirler, yaşanan zorlukları ve yaşlılık mevzuatını bilir

5. Evde bakım hizmetlerindeki som gelişmeleri bilir, Türkiye'deki evde bakım hizmetlerini dünya örnekleriyle karşılaştırıp yorumlayabilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bakım Hizmetleri İle İlgili Temel Kavramlar (Bakıma Muhtaçlık; Bakıma Muhtaçlık Derecesi; Bakımın Sürekliliği; Bakıma Muhtaçlık Riski; Bakım Sigortası; Evde Bakım)
2. Hafta Evde Bakım Hizmetinin Tanımı, Kapsamı, Hedef Kitlesi
3. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
4. Hafta Evde Sağlık Hizmetlerinde Hukuk ve Etik kavramları
5. Hafta Evde bakım Hizmetleri Yönetimi, Ekip Üyeleri ve Görevleri
6. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinin Aile Üzerindeki Etkileri ve Ailenin Güçlendirilmesi
7. Hafta Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İstatistiklerle Dünyada Evde Bakım İhtiyacı
10. Hafta Evde Bakım Hizmetlerini Sağlayan Özel ve Kamu Kurumlarının Yaşadıkları Zorlukları Yaşlılık Mevzuatı
11. Hafta Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası
12. Hafta Evde Bakım Hizmetleri Yönetiminde Yaşanan Son Gelişmeler
13. Hafta Dünya Ölçeğinde Türkiye`de Evde Bakım Hizmetlerinin Yeri (Türkiye’den Örnekler)
14. Hafta Dünyadan Örnekler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Evde bakım hizmetlerinin önemini bilir. Evde bakım hizmetleri hakkında edindiği bilgileri toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hizmetin organizasyonu çalışmalarında uygular 1 2 3 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 4 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 2 2 2 2 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 2 2 3 4 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 2 1 3 3 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 1 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 3 4 2 5
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 3 3 3 5
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranabilir 2 1 3 3 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve gerektiğinde uygular 2 2 3 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 12 2 0 24
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri