SBF 002

Sağlıkta Meslek Etiği

Dersin Adı: SBF 002 Sağlıkta Meslek Etiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Çobanoğlu, N. (2009). Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi, Ankara. 2. Aydın İP (2001), Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem A Yayıncılık, Ankara. 3. Özgener, Ş. (2009). İş Ahlakının Temelleri:Yönetsel Bir Yaklaşım. Nobel Yayın Dağı
Yardımcı Ders Kitabı 1.Tüm Türkiye Klinikleri Tıp etiği Hukuku ve Tarihi Dergileri
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin, sağlık kurumlarının ve sağlık hizmetlerinin yönetiminde karşılaşabilecekleri etik sorunların farkında olması ve etik kararlar verebilmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Etik ile ilgili temel kavramlar, yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler, yönetimde etik dışı davranışlar, örgütsel etik, mesleki etik, tıp etiğinin temel ilkeleri, hasta haklarının tarihsel gelişimi, Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre hasta hakları, halk sağlığı politikasının etik ve felsefi temelleri.           

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Etik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir ve yönetimde uyulması beklenen etik ilkeleri benimser

2. Yönetimde etik dışı davranışları bilir. Örgütsel ve bireysel ilişkilerde etik davranma ve karar verme yeteneğini kazanır

3.  İnsan ve hasta haklarına yönelik tıp etiği referans metinlerin içeriklerini açıklar, etik karar verme süreci ve vaka çözümleme yöntemini bilir

4.  Tıp alanında tek yol göstericinin bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşım olduğunu benimseyerek araştırma etiğini kavrar ve uygun davranış geliştirir

5.  Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde etik bilinç ve duyarlılık davranışı içinde yaklaşabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Etik Kavramının Anlamı ve Tıp Etiği Kavramı
2. Hafta İş Etiği ve İş Etiğinin Tarihsel Gelişimi
3. Hafta Etik Dışı Davranışlar
4. Hafta Yönetim Etiği ve Kamu Yönetimi Etiği
5. Hafta Mesleki etik
6. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Etik ve Önemi, Sağlık Hizmetlerindeki Etik Konular ve İkilemler
7. Hafta Tıbbi Etik ve Deontoloji Kavramları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tıp Etiğinin Temel İlkeleri
10. Hafta Etik Karar Verme Süreci, Etik Vaka Çözümleme Yöntem Bilgisi
11. Hafta Hastane İşletmeciliğinde Ahlaki Yaklaşımlar
12. Hafta Hastane Yönetiminin Hasta-Hekim-Hemşire İlişkisine Müdahalenin Etik Boyutları
13. Hafta İnsan Hakları Çerçevesinde Hasta Hakları
14. Hafta Hastane Etik Kurulları - Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Etik alanında edindiği bilgiler ışığında hasta ve çalışanların sorunlarına etik ilkeler, hasta hakları ve insan haklarına uygun çözümler üretir 1 2 2 3 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 3 3 4 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 2 4 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 2 2 3 2 2
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 1 3 3 4 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 3 3 4 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme bilgi ve becerisine sahip olmalı 2 3 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 1 3 4 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 3 2 4 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve gerektiğinde uygular 1 3 2 3 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 1 0 11
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri