SAK 407

Toplum ve Sağlık

Dersin Adı: SAK 407 Toplum ve Sağlık
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Aggleton P. (1990). Defining Health. Routledge, London. 2. Amic BC, Levine S, Tarlov AR and Wals DC. (1995). Society and Health. Oxford University Press, Oxford. 3.Cirhinlioğlu Z. (2001). Sağlık Sosyolojisi. Birinci Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 4.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Bilton T, Bonnet K, Jones P et al. (2003). Introductory Sociology. Plagrave Macmillan. (Çeviri: İnal K, Kartal Y, Özkale N vd. Sosyoloji. Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara).
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlığın temel belirleyicileri olarak toplumsal/sosyal faktörlerin ortaya konulması, toplumsal faktörler ile sağlık, hastalık, sağlık hizmetleri ve tıp arasındaki ilişkinin sosyolojik bir bakış açısı ile analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılmasıdır
Dersin Özeti

 Sağlık, hastalık ve toplum tanımları ve teorileri, sağlık ve hastalık açıklamaları ve yaklaşımları, sağlığı etkileyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık ile toplum ilişkisinin kavramsal bir çerçevede analizi.            

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık ve toplum ilişkisini kavramsal analizini yapar ve gelişim sürecini bilir

2. Sağlığı etkileyen faktörleri bilir ve sağlık hizmetleri açısından değerlendirebilir

3. Siyaset, ekonomi ve sağlık ilişkisini bilir

4. Çalışma ve sağlık, doktor-hasta ve diğer çalışan ilişkisini ve önemini bilir

5. Çevre kirliliği, inanç, kültür,toplum katılımı, beslenme ve sağlık ilişkisini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık ve Toplum: Genel Bir Bakış
2. Hafta Sağlık ve Toplum İlişkisinin Kavramsal Analizi
3. Hafta Sağlığı Etkileyen Faktörler: Sağlık Belirleyicileri
4. Hafta Aile, Çocuk ve Sağlık
5. Hafta Yaş, Medeni Durum, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
6. Hafta Irk, Etnik Yapı ve Sağlık
7. Hafta Siyaset, Politik Ekonomi ve Sağlık
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sınıf, Meslek/Çalışma ve Sağlık, Doktor - Hasta İlişkisi
10. Hafta Eğitim, Kültür/Yaşam Tarzı ve Sağlık
11. Hafta Sosyal Güvenlik, Sağlık Hizmetleri ve Sağlık
12. Hafta Çevre, Kirlilik ve Sağlık
13. Hafta İnanç, Hukuk ve Sağlık, Toplum Katılımı ve Sağlık
14. Hafta Barınma, Gıda, Beslenme ve Sağlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık toplum ilişkisi, sağlığı etkileyen faktörler ve sağlığın belirleyicileri hakkında edindiği bilgileri yönetim süreci, sağlığı koruma ve geliştirme çalışmalarında uygular 1 2 3 2 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 3 2 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 1 2 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 3 2 1
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 1 2 1 2 1
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 3 2 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 2 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 2 3 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 2 4 3 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 3 3 4 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 2 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 15 1 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri