SAK 403

Sağlık Hukuku

Dersin Adı: SAK 403 Sağlık Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. AŞCIOĞLU, Çetin (1993) Tıbbî Yardım ve El atmalardan Sorumluluklar,. Ankara 2. BELGESAY, Mustafa Reşit., (1953) Tıbbî Mesuliyet, (Esaslar/tipik Vakıalar),. İstanbul 3. DOĞAN, Cahid İlaç Kullanımı Dolayısıyla Ortaya Çıkan Zararlardan Cezaî Sorumluluk?,
Yardımcı Ders Kitabı 1.Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008, Ankara. 2.SARP, Nilgün-Cahit DOĞAN (Ed Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi III. Sağlık Hukuku Sempozyumu 25-26 Nisan 2011. 3.SARP, Nilgün (Ed)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriy
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere sağlık hukuku hakkında bilgi vererek sağlık kurumlarında sağlık hukukuna ilişkin konular ile personelin ve hastaların hak ve yükümlülükleri ve ihlalleri halinde hukukî yaptırımları öğretmektir.
Dersin Özeti

Sağlık hukuku kavramı ve  niteliği, hasta ile hekim arasındaki hastalığı tedavi sözleşmesi, hastayı tedavi eden devlet hastanesi ile hasta arasındaki tedavi sözleşmesi, hastayı tedavi eden üniversite hastanesi ile hasta arasındaki tedavi sözleşmesi, hastayı tedavi eden özel hastane ile hasta arasındaki tedavi, taksitli adam yaralama suçu ve unsurları, taksirle adam öldürme suçu ve unsurları, sosyal sigorta ve hastane arasındaki ilişkiler, özel sigortalar ile hasta ve hastane arasındaki tedavi sözleşmeleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. sağlık hukuku, sağlık hakkı ve hasta hakları ile ilgili kavramları bilir

2. Hasta haklarını, hastaların yükümlülüklerini ve çalışanların sorumluluklarını bilir

3. Hasta-hekim ve diğer çalışan ilişkilerinin  ve işbirliğinin önemini bilir

4. Organ ve doku nakli prosedürlerini, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarını ve uygulamadan doğan sorumlulukları bilir

5. Sağlık suçlarını,  ilgili prosedürleri  ve suçdan doğan yaptırımları bilir   

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık Hukukunun Tanımı, Tarihsel Süreci, Hak, Sağlık Hakkı, Hasta Hakkı Kavramlar
2. Hafta Akit Nedir ve Akit Tipleri, Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukukî Niteliği
3. Hafta Hasta Hakları; Aydınlatılmış Onam, Mahremiyet Ve Sır Saklanması Hakkı, Hastanın Tedaviyi Reddetmesi, Tıbbî Kayıtları Öğrenme, Bakım Alma Hakkı
4. Hafta Hastanın Yükümlülükleri: İşbirliği Yükümlülüğü, Hekimin Tavsiyelerine Uyma Yükümlülüğü, Katlanma Yükümlülüğü, Hastanın Bildirme Yükümlülüğü, Ücret Ödeme Yükümlülüğü
5. Hafta Hekimin Yükümlülükleri; Hekimin Şahsî Edim Yükümlülüğü, Öykü Alma Yükümlülüğü, Muayene Yükümlülüğü, Teşhis Yükümlülüğü, Tedavi Yükümlülüğü, Reçete Yazma Yükümlülüğü,
6. Hafta Hasta İle Hekim Arasında İlişkiler ve İşbirliği
7. Hafta Organ ve Doku Nakli, Klinik Araştırma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
10. Hafta Hatalı Tıbbi Uygulama ve Sorumluluğu
11. Hafta Tıbbi Müdahalenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
12. Hafta Hatalı Tıbbî Uygulama (Malpraktis) Ve Hukukî Sorumluluk.
13. Hafta Sağlık Hukukunda Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu
14. Hafta İlaç Hukuku: İlaç, Sahte İlaç, Jenerik İlaç, Kopya (Taklit) İlaç, Klinik İlaç Araştırmaları, İnsan Üzerinde Deney ve Tedavi Amaçlı Deneme Suçları - İlaç Hukuku: İlaçta Reklam, İlaçta Haksız Rekabet, İlaç Zararlarından, İlaç Üreticisinin, Eczacının Vb.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk alanında edindiği bilgileri hasta haklarının korunması, aydınlatılmış onam hazırlama, organ ve doku nakli, klinik araştırma, tıbbi ve cerrahi tedavi, hasta-hekim, hasta-hemşire.hasta diğer personel ilişkilerinin düzenlenmesi ve sorunların giderilmes 2 2 2 3 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 3 4 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma bilgi ve becer kazanır 2 3 2 2 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 3 1 1
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 1 2 2 2 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 3 3 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 2 3 4 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 2 3 1 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 3 2 3 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve gerektiğinde kullanır 2 2 3 4 2
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 2 0 24
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri