SAK 401

Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi

Dersin Adı: SAK 401 Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Zaman Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Tengilimoğlu, D.; Tutar, H.; Altınöz, M.; Başpınar, Ö.; Erdönmez, C. (2003) `Zaman Yönetimi?,Nobel Yayıncılık, Ankara. 2. Şimşek, Ş. Ve Diğer 12 Kişi (2007) `Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkililik? Gazi Kitabevi, 2.Baskı, Ankara. 3. Carayon, P.(2
Yardımcı Ders Kitabı 1. Jacobs, K. ( 2008) `Ergonomics for Therapists? Mosby, USD. 2. Croft, C.(1996 ) `Time Managiment?, Thomson Business Press, Croatia
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere Ergonomi ve Zaman Yönetimi ile ilgili temel bilgileri vermek, poliklinik, servis, ameliyathane ve diğer kliniklerde çalışan personelin daha verimli çalışabilmesi için çalışma ortamındaki cihaz, makine, malzeme ve aksesuarların çalışan personele uygun hale getirilmesi ve kullanım koşullarının oluşturulmasıdır.
Dersin Özeti

Ergonomi ve Zaman İlişkisi, Zaman Kavramı ve Kapsamı ile Örgütlerde Zaman Yönetimi, Zaman Temelli Rekabet; Ergonomik Risk ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin İlişkisi; Zaman Yönetiminde Başarı için Öneriler, Toplantı Yönetimi, Boş Zaman Etkinlikleri Rehberleri.       

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Ergonomi, zaman yönetimi ve hareket ekonomisi ile ilgili temel kavramları ve gelişim sürecini bilir

2. Ergonomik risk ile iş sağlığı ve güvenliği arasında bağlantı kurar çalışanları bilinçlendirir

3. Ergonomi ile kurumsal strateji, kalite, verimlilik ve etkililik arasındaki ilişkiyi bilir, planlama yapar

4. Zamanı etkin biçimde yönetir ve ergonomi-zaman ilişkisinin önemini bilir

5. Zaman kütüğü ve zaman yönetiminde yeni yaklaşımları bilir,  bunları yeni teknolojiye uyarlar

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ergonomiye Giriş, Tarihçe, Zaman yönetimi ve Hareket Ekonomisi Teknikleri
2. Hafta Ergonomi Nedir? Kapsam, Kavramlar; Sağlık Hizmetlerinde ve Hasta Güvenliğinde Ergonominin Önemi
3. Hafta Ergonomik Risk ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi arasında bağlantı kurar, bu konuda personeli bilinçlendiriri
4. Hafta Ergonomi ile Kurumsal Strateji (izlem), Kalite, Verimlilik, Etkililik, Üretkenlik, Yüksek Performans, Yüksek Karlılık Arasındaki İlişki
5. Hafta Ergonomi ile Kurumsal Strateji (izlem), Kalite, Verimlilik, Etkililik, Üretkenlik, Yüksek Performans, Yüksek Karlılık Arasındaki İlişki
6. Hafta Üretim Planlamada (Mal ve Hizmet Üretimi) Ergonomi
7. Hafta Çalışanlarda Uygulanan Ergonomi Araştırmaları ve Sağlık Hizmetlerinde Kullanım Örnekleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Zaman Kavramı ve Kapsamı ile Örgütlerde Zaman Yönetimi, Zaman Temelli Rekabet
10. Hafta Ergonomi ve Zaman İlişkisi.
11. Hafta Zamanın Etkin Kullanılmasını sağlayan Davranış ve Yöntemler
12. Hafta Zaman Yönetiminde Başarı için Öneriler, Toplantı Yönetimi, Boş Zaman Etkinlikleri Rehberleri
13. Hafta Zaman Kütüğü Kullanımı ve Yöneticiye Sağladığı Avantajlar
14. Hafta Örgütsel Esneklikte Zaman Yönetimi ve Zaman Yönetimi Kavramına Yeni Yaklaşımlar - Ergonomi ve Zaman Yönetiminin Teknoloji ve Değişime Uyumu ve Örnek Olaylar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ergonomi ve zaman yönetimi hakkında edindiği bilgileri Kalite, Verimlilik, Etkililik, Üretkenlik ve personel performansını artırmak için yönetim sürecinde uygular 1 2 3 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 3 2 4 2
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır. Ergonomik Risk ile İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi arasında bağlantı konusunda personeli bilinçlendiriri 1 2 3 4 1
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 1 2 3 2 5
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular. zamanı yönetimi konusunda gerekli uygulamaları yapar 3 2 3 1 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 3 2 4 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 2 3 2 5
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 4 3 3 5
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 3 2 4 2
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve gerektiğinde uygular 2 2 3 3 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 4 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 2 0 26
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri