SAK 309

İş Hukuku

Dersin Adı: SAK 309 İş Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1.Nuri ÇELİK. İş Hukuku Dersleri.İstanbul.Beta.2007 2.Sarper SÜZEK.İş Hukuku.İstanbul.Beta.2006 3.Müjdat ŞAKAR. İş Hukukuve Sosyal Güvenlik Hukuku.İstanbul.Beta.2009
Yardımcı Ders Kitabı Son Çıkan Yayınlar ve Powerpoint Sunusu Ders Notları
Dersin Amacı Dersin amacı, iş hukukunun temel özelliklerinin anlaşılması, işçi-işveren ilişkilerinde yaşanan hukuki sorunlar ile, çalışma barışının sağlanması konusunda fikir üretebilme, çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukların kavranması, sosyal güvenlik sisteminin, toplumdaki riskler karşısındaki durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

İş hukukunun temel kavramları, İş sözleşmesi ve türleri, İşin düzenlenmesi Sosyal güvenliğin genel esasları, İşçilerin sosyal güvenliği, Bağımsız çalışanların sosyal güvenliği, Memurların sosyal güvenliği, İşsizlik sigortası kanunu hükümleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İş hukukunun temel özelliklerini ve önemini bilir, uygulama alanlarını açıklar

2. İş sözleşmesi ve sonuçları ile işçi ve işveren kuruluşlarının özelliklerini bilir

3. İş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik ve özelliklerini bilir

4. Çalışma barışının sağlanması konusunda fikir üretebilir. T.C Emekli sandığını bilir

5. Sosyal güvenlik sisteminin, toplumdaki riskler karşısındaki durumu hakkında bilgi edinir  

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş Hukukunun Temel Kavramları ve İş Hukukunun Önemli Yasaları
2. Hafta İş Kanununun Uygulama Alanları ve İş Sözleşmesi Türleri
3. Hafta İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
4. Hafta İşçi ve İşveren Kuruluşları Kavramı, Unsurları ve İşleyişleri
5. Hafta İşçi ve İşveren Kuruluşlarının Faaliyetleri
6. Hafta İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Hak ve Borçları
7. Hafta İş Sözleşmesinin Feshi, Çalışma Süreleri, İzin ve Ücretler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenliğin Genel Esasları
10. Hafta İşçilerin Sosyal Güvenliği
11. Hafta Sosyal Sigortaların Uygulama Alanı, Yönetimi, Finansmanı
12. Hafta Memurların Sosyal Güvenliği. T.C. Emekli Sandığının Örgütsel Yapısı ve Finansmanı
13. Hafta Sendikalar Hukuku İşsizlik Sigortası Kanunu Hükümler
14. Hafta Toplu İş Sözleşmesi Hukuku, Grev, Lokavt, Hak ve Menfaat Uyuşmazlıkları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulama bilgilerini sağlık yönetimi alanında başarı ile uygular 1 2 2 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 4 4
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 4 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz eder ve işlemleri yasal çerçevede gerçekleştirir 2 2 3 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları uygular 1 2 3 4 5
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 4 4
PY7) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 2 3 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 2 3 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 2 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 2 0 26
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri