SAK 304

Sağlık Kurumlarında Liderlik

Dersin Adı: SAK 304 Sağlık Kurumlarında Liderlik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Acar Baltaş (2012). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi. 2. Celaleddin Serinkan (2012). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar), Nobel Yayın Dağıtım..
Yardımcı Ders Kitabı M.Kemal İmrek (2004), Lider Olmak, Beta Besımevi, İstanbul
Dersin Amacı Dersin amacı, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli liderlik ve ekip yönetimi becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve liderliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Liderlikle ilgili teori ve kavramlar, liderlik tarzı ve davranışları, lider-takipçi ilişkisi ve liderlerin kurum performansına olan etkileri

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1. Liderlik kavramını açıklar, liderlik özelliklerini bilir ve yönetim açısından önemini anlar

 2. 21.yy.''da yeni liderlik yaklaşımlarını bilir ve etkin biçimde kullanır  

 3. Profesyonel liderlik özelliklerini sergiler, lider ve yönetici arasındaki farkları bilir

 4. Liderlik ve ekip yönetiminin önemi kavranır

 5. Liderin üzerindeki baskıları ve korunma yollarını bilir, koçluk davranışları sergiler

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Liderlik Kavramı ve Liderliğin Özellikleri
2. Hafta Liderlik Becerilerinin Kazanılması ve Geliştirilmesi
3. Hafta Liderlik Tarzları
4. Hafta Davranışsal ve durumsal Liderlik Yaklaşımı
5. Hafta Karizmatik ve Transformasyon el Liderlik Yaklaşımı
6. Hafta Transaksiyonel ve stratejik liderlik
7. Hafta Etkin Liderlerin Genel Özellikleri ve Yönetimde Kişiliğin Önemi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Liderlik ve Sorunlar, Liderin Üstündeki Baskıla
10. Hafta Lider-Yönetici Farkı
11. Hafta Ekip Yönetimi ve Önemi
12. Hafta Liderlik ve Ekip Yönetimi
13. Hafta Ekip Yönetiminde Liderin Rolü
14. Hafta Ekip Yönetiminde liderlik, koçluk.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Liderlik kavramı ve özellikleri ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur ve bunları yönetim sürecinde kullanır 2 3 2 1 4
PY2) Sağlık kuruluşlarının ihtiyacına uygun liderlik bilgi ve becerisi kazanır 1 3 3 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde liderlik bilgi ve becerisini etkili bir şekilde kullanır 2 2 3 2 2
PY4) Davranışsal ve durumsal liderlik becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde kullanır 1 2 3 4 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu uygular 1 2 1 3 1
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 3 4 2
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 2 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 1 2 3 4 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 1 3 2 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına liderlik bilgisini etkili bir biçimde kullanır 2 2 2 3 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 3 2 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 1 0 12
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri