SHM 002

Sağlıkta Meslek Etiği

Dersin Adı: SHM 002 Sağlıkta Meslek Etiği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fatma YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1. Çobanoğlu, N. (2009). Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Eflatun Yayınevi, Ankara. 2. Aydın İP (2001), Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem A Yayıncılık, Ankara. 3. Özgener, Ş. (2009). İş Ahlakının Temelleri:Yönetsel Bir Yaklaşım. Nobel Yayın Dağı
Yardımcı Ders Kitabı 1.Tüm Türkiye Klinikleri Tıp etiği Hukuku ve Tarihi Dergileri 3.Tüm Medical Ethics Dergileri. 4. Pieper A. Etiğe Giriş (Entry to Ethic). Çeviri (Translation) Atayman V, Sezer G. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1991. 5. Konu İle İlgili Powerpoint Sunusu
Dersin Amacı Öğrencilerin, sağlık kurumlarının ve sağlık hizmetlerinin yönetiminde karşılaşabilecekleri etik sorunların farkında olması ve etik kararlar verebilmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Etik ile ilgili temel kavramlar, yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler, yönetimde etik dışı davranışlar, örgütsel etik, mesleki etik, tıp etiğinin temel ilkeleri, hasta haklarının tarihsel gelişimi, Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre hasta hakları, halk sağlığı politikasının etik ve felsefi temelleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Etik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve yönetimde uyulması beklenen etik ilkeleri bilir  

2. Yönetimde etik dışı davranışları bilir.

3. Örgütsel ve bireysel ilişkilerde etik davranma ve karar verme yeteneğini kazanır

4. İnsan ve hasta haklarına yönelik tıp etiği referans metinlerin içeriklerini bilir,  hasta haklarını yaşama geçirme becerisi kazanır

5. Yüksek etik standardının korunması bağlamında rol modeli olma sorumluluğunu  

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Etik Kavramının Anlamı ve Tıp Etiği Kavramı
2. Hafta İş Etiği ve İş Etiğinin Tarihsel Gelişimi
3. Hafta Etik Dışı Davranışlar
4. Hafta Yönetim Etiği ve Kamu Yönetimi Etiği
5. Hafta Mesleki etik
6. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Etik ve Önemi, Sağlık Hizmetlerindeki Etik Konular ve İkilemler
7. Hafta Etik Sistemler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık Etiği ve Temel İlkeleri
10. Hafta Etik Sorunlar ve Etik Karar Verme Süreci
11. Hafta Etik Kurullar, Araştırma ve Yayın Etiği
12. Hafta İş Yerinde Etik ortam Sağlamak ( Hastane Yönetiminin Hasta-Hekim-Hemşire İlişkisine Müdahalenin Etik Boyutları)
13. Hafta İnsan Hakları Çerçevesinde Hasta Hakları
14. Hafta Hastane Etik Kurulları - Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve uygular 1 2 2 4 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 1 3 4 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 2 3 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 2 2 3 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygular 2 2 1 4 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 3 3 4 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 3 4 4 3
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 3 2 4 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 2 3 3 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olma 2 3 3 4 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri