SAK 214

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi

Dersin Adı: SAK 214 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve ÇARKIT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1.Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011. 2.Yavuz Odabaşı, Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, Nisan 2000, İstanbul. 3. Philip Kotler, Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlaman
Yardımcı Ders Kitabı Philip Kotler and Roberta N. Clarke, Marketing for Health Care Organizations, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Dersin Amacı Öğrencileri sağlık hizmetlerinde pazarlama alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşlarında rekabet avantajı kazandırmaya yönelik ilgili yönetim kademelerine hazırlamak, pazarlama stratejilerinin neler olduğu ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirmek
Dersin Özeti

Pazarlama kavramı,  hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalları (sevk ve önerme sistemleri), satış artırma çabaları ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma, pazarlama hizmetlerinin değerlendirilmesi, halkla ilişkiler     

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık hizmetleri pazarlamasını tanımlar, pazarlama ve müşteri karmalarını bilir

2. Stratejik pazarlama yönetimini ve pazarlama stratejilerini bilir

3. Sağlık hizmetlerinde pazarlama ve markalaşma stratejilerini, uygulamalarını karşılaşılan sorunları bilir

4. Piyasa türlerini bilir, farklı piyasa yapılarında rekabet türlerini ayırt eder

5. Sağlık kurumları için müşteri yönetimini ve müşteri tatmin çalışmalarını bilir 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi
2. Hafta Hizmet Pazarlaması ve Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Rolü
3. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Reklama İlişkin Mevzuat, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karşıtı Görüşler ve Farklı Ülke Uygulamaları
4. Hafta Sahiplik Türlerine Göre Sağlık Kuruluşları ve Pazarlama Fonksiyonu İlişkisi, Pazarlama Organizasyonu ve Sağlık Kurumunda Pazarlama Yöneticisinin Yeri ve Rolü
5. Hafta Hizmetlerin Genel Özellikleri ve Sağlık Hizmetlerini Farklılaştıran Yönler, Sağlık Piyasası ve Ekonomik Sistem İlişkisi, Sağlık ve Hastalık Ekonomisi, Sağlık Hizmetlerinde Değer Üretimi
6. Hafta Pazar Tanımı, Pazarlamanın Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Talebin Ortaya Çıkışı ve Talep Türleri, Pazarlama Anlayışının Evrimi, Sağlık İşletmesinin Çevre Unsurları ve Pazarlama Uygulamaları Üzerindeki Etkileri
7. Hafta Sektör Tanımı, Sağlık Sektörünün Sınırları, Değer Zinciri, Rekabet Kavramı, Rekabeti Belirleyen Unsurlar, Rekabet Avantajı Sağlayan Stratejiler, Sektörle Yoğunlaşma ve Yoğunlaşma Ölçütleri, Rekabetin Düzenlenmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Ürün, Ürün Yaşam Eğrisi Kavramı, Türleri, Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Karması ve Ürün Stratejileri
10. Hafta Fiyat, Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma ve Türleri, Fiyatlandırma Stratejileri ve Sağlık Hizmetleri Uygulaması, Fiyatın Konumlandırma Gücü
11. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Dağıtım Fonksiyonu, Perakende Karması, Sağlık Hizmetlerinde Dağıtım Kanalı Tercihleri, Dağıtımda İtme ve Çekme Stratejileri, Sağlık Hizmeti Uygulamaları
12. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Ürün Plasmanı, Tutundurma, Tutundurma Karması, Sağlık İletişimi, Pazarlamaya Karşılık Halkla İlişkiler ve Sağlık Hizmetlerinde Üstlendiği Rol
13. Hafta Pazar Araştırmaları ve Sağlık Hizmetleri Uygulamaları, Pazarlama Faaliyetlerinde Performans Ölçümü, Hastane Pazar Araştırması ve Pazarlama Faaliyeti Örnekleri
14. Hafta Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları, Pazarlama Etiği - Markalaşma ve Marka Yönetimi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygular 1 2 2 3 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 1 3 3 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 3 2 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir 2 2 3 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygular 1 2 3 3 3
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 1 2 2 3 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 1 3 3 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 2 3 3 3 3
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 3 3 2 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 3 4 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye istekli olur 2 2 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 1 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 1 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri