SAK 210

İdare Hukuku Bilgisi

Dersin Adı: SAK 210 İdare Hukuku Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. A.Şeref GÖZÜBÜYÜK.Hukuka Giriş.Ankara.Turhan Kitabevi.2007 2. Erol AKI.Hukukun Temel Kavramları.İzmir.Barış Yayınları.2007 3.Yahya Deryal.Temel Hukuk Bilgisi.Trabzon.Derya Kitabevi.2007
Yardımcı Ders Kitabı Konu İle İlgili son çıkan yayınlar ve Powerpoint sunular.
Dersin Amacı Dersin amacı, hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konularında bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Hukuk kurallarının tanımı ve özellikleri, Pozitif hukukun kaynakları, Kanunların uygulanması, Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları, Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları, Hukuk kurallarının yaptırımı,Türk yargı  sistemi.     

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hukuk düşünce ve mantığına sahip olur ve idare hukukunun özelliklerini açıklayabilir

2. İdari işlemlerin hukuki yönünü bilir, kamu hizmetlerinin hukuki rejimini bilir ve yorumlar

3. Kamu hizmetlerinin unsurlarını bilir ve hukuk kurallarını yorumlayabilir

4. Kolluk işlemlerini ve yaptırımları bilir

5. Hukuksal gerekçelere dayanan çözümler üretebilir 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İdare Hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi ile temel özellikleri; idare Hukukunun uygulama alanı ve kaynakları
2. Hafta İdare Hukukuna egemen olan temel ilkeler; idare kavramı (organik anlamda idare ve fonksiyonel anlamda idare)
3. Hafta İdari işlemin tanımı ve Devletin diğer işlemlerinden ayrılması, İdari işlemlerin özellikleri ve türleri
4. Hafta İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep, maksat unsurları
5. Hafta İdari sözleşmelerin tanımı, ölçütleri ve türleri
6. Hafta Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimi
7. Hafta Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri
10. Hafta Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri
11. Hafta Kolluk kavramının tanımı ve bu bağlamda kamu düzeninin unsurları, idari kolluk ile adli kolluk ayrımı
12. Hafta Kolluk işlemleri, usulleri ve yaptırımları
13. Hafta Kolluk yetkisinin sınırları - Genel olarak idarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartları
14. Hafta İdarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukukun temel kavramları ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve bunları yönetim sürecinde uygular 1 2 2 4 2
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 4 4
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 1 2 2 4 2
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme bilgisine sahip olur 2 2 3 4 4
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları uygular 1 2 3 4 5
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 4 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 3 4 4 5
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 2 3 4 4 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 2 2 2 4 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri