SAK 209

Hukukun Temel Kavramları

Dersin Adı: SAK 209 Hukukun Temel Kavramları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Adnan Güriz: Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011. 2. Erol Cansel/Çağlar Özel: Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009. 3. Yasemin IŞIKTAÇ: Hukuk Başlangıcı, 2010. 4. Necip BİLGE: Hukuk Başlang
Yardımcı Ders Kitabı 1. Kemal Gözler: Hukuka Giriş-Ekin Kitabevi, Bursa, 2011. 2. A.Şeref GÖZÜBÜYÜK: Hukuka Giriş Ve Hukukun Temel Kavramları ( Introductıon To Law And Fundamental Concepts Of Law ), 2010.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hukukun genel teorisi içinde yer alan ve hukuki değer taşıyan kavram ve konuları belli bir sistem içinde ilişki kurarak öğrencilere temel bir hukuk bilgisi vermektir.
Dersin Özeti

Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hukukun temel kavramlarını,  ilkelerini bilir ve sosyal düzen kurallarını öğrenir

2. Hukuk, adalet, eşitlik, hak ve özgürlükler, yükümlülük, sorumluluk, yaptırım gibi kavramları bilir

3. Temel insan hak ve özgürlüklerini anlar, koruma alanlarını bilir

4. Edindiği bilgileri mesleki hayatında kullanabilir

5. Mesleğinin hukuki boyutunu kavrar ve kuralları öğrenir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş Temel Kavramlar
2. Hafta Giriş Temel Kavramlar
3. Hafta Hukuk Kurallarının Analizi, Hukuk Kurallarının Unsurları
4. Hafta Hukukun Amaçları
5. Hafta Hukukta Yaptırım I
6. Hafta Hukukta Yaptırım II
7. Hafta Hukukun Değişim Anlamları, Pozitif Hukuk, Doğal Hukuk, Objektif-Subjektif Hukuk ve Hukuk Bilimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Pozitif Hukukun Kaynakları, Örf-Adet-Gelenek Hukuku
10. Hafta Yazılı Hukuk
11. Hafta Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar , Geçerlilik Derecesine Göre Türleri
12. Hafta Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi
13. Hafta Yürütme Organının Düzenleme Alanı, Tüzük ve Yönetmelikler
14. Hafta Hukuk Kurallarının Türleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk alanında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur. edindiği bilgileri yönetim alanında başarıyla uygular 1 2 3 3 4
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 1 2 2 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır 2 2 3 4 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını bilir, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz eder 3 2 3 3 3
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunu uygular 3 3 4 2 5
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 3 3 4 5
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 1 2 3 4 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 4 4 5 5
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur ve hukuki düzenlemeler ile etik ilkelere uygun davranır 3 4 4 4 5
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve çalışmalarında kullanır 2 3 3 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 4 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 2 0 26
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri