SAK 208

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

Dersin Adı: SAK 208 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. KOBU. Bülent, Üretim Yönetimi. 11. Bası, Avcıol Basım Yayın. İstanbul,2003. 2. Data Show Cihazı
Yardımcı Ders Kitabı Konu İle İlgili son çıkan yayınlar ve Powerpoint sunular.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere yönetici olarak çalışacakları sağlık kurumlarında üretim yönetimi araç ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırmaktır
Dersin Özeti

Üretim Yönetiminin Temel Kavramları, Üretim Sistemleri, Ürün Dizaynı, Talep Tahminleri, Teknoloji Seçimi,Üretim Yerinin Seçimi,İşyeri Düzenleme,Lojistik Yönetimi,Kapasite Planlamas,Stok Kontrolü,İş Analizleri,Üretim Planlama ve Kontrolü,Kalite Kontrolü,Prodüktivite

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.  Üretim yönetiminin temel kavramlarını bilir

2. Sağlık hizmetlerinde üretim yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur

3. Sağlık hizmetleriyle ilgili mevzuatı bilir ve yönetim aksaklıklarının farkında olur

4. Sağlık hizmetleri yönetimi ile ilgili plân ve programları uygulama becerisi kazanır

5. Performans ve verimlilik kavramlarının sağlık kurumlarındaki önemini açıklayabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üretim Yönetiminin Temel Kavramları :Üretim Yönetiminin Tanımı, Amaçları ve Fonksiyonları,Üretim Yönetiminin İşletme Organizasyonundaki Yeri ve Görevleri
2. Hafta Üretim Sistemleri: Üretim Sisteminin Elemanları, Sınıflandırılması,Üretim, Stratejileri,Üretim Kararları
3. Hafta Ürün Dizaynı: Yeni Ürün Stratejileri,Yeni Ürün Geliştirme Süreci
4. Hafta Talep Tahminleri: Talep Tahmin Prensipleri, Talep Araştırma Yöntemleri
5. Hafta Teknoloji Seçimi: Teknolojinin Tanımı, Boyutları ve Yönetimi, Yeni Ürün Teknolojileri, Teknoloji Transferi
6. Hafta Üretim Teknolojinin Tanımı, Boyutları ve Yönetimi ,Yeni Ürün Teknolojileri,Teknoloji Transferi m Yerinin Seçimi,Coğrafi Konumun Üretim Sistemi Üzerindeki Etkisi,Yer Seçimini Etkileyen Faktörler,Yer seçiminde Değerleme Yöntemleri
7. Hafta İşyeri Düzenleme: Yerleştirme Düzeninin Önemi,Yerleştirme Düzeninin Üretim Sistemine Etkileri,Yerleştirme Düzeni Yöntemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Lojistik Yönetimi: Lojistik Fonksiyonu, Lojistik Organizasyonu ,Sipariş Süreci,Satın Alma ve Depolama
10. Hafta Kapasite Planlaması : Kapasitenin Tanımı ve Ölçme Kriterleri, Kapasite Türleri, Kapasite Planlama Süreci
11. Hafta Stok Kontrolü: Stok Kavramı, Stokların Sınıflandırılması, Stok Kontrol Yöntemleri
12. Hafta İş Analizleri: İş Analizinin Temel Faaliyetleri , İş Ölçümü,İş Ölçümü Teknikleri , İş Ölçümü Süreci
13. Hafta Üretim Planlama ve Kontrolü: Üretim Planının Hazırlanması, Üretim Planlama Stratejileri,Üretim Planının Uygulanması, Üretim Kontrolü
14. Hafta Kalite Kontrolü: Kalitenin Tanımı, Kaliteyi Oluşturan Temel Unsurlar, Toplam Kalite Yönetimi Ücret Yönetimi: Ücretle İlgili Temel Kavramların Tanımı, Ücret Yönetimi Faaliyetleri,Ücret Sistemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Üretim yönetimi ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur ve bunu yönetim sürecinde uygular 2 2 3 2 3
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanabilir 4 1 2 2 2
PY3) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanabilir 3 2 2 3 4
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme becerisine sahip olur 2 2 2 3 1
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve uygular 3 3 2 2 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 3 3 2 2 3
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 5 3 3 2
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur 3 2 2 3 4
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 2 3 4 3
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur 1 2 2 3 5
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 15 1 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10 11
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri