Dersin Adı:
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 0
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma,Örnek Olay,Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. 2.Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. 3.Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. 4.Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayı
Yardımcı Ders Kitabı 1. Remzi Altunışık vd. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi 2. Niyazi Karaasar (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel yayınlar. 3. Ali Balcı (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. P
Dersin Amacı Dersin amacı, bilimsel bir araştırma planlayabilme, gerçekleştirme ve rapor halinde yazabilme becerisini kazanmaktır.
Dersin Özeti

Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları,  Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, Bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, Eleştirel kaynak incelemesi, Araştırmalarda hata kaynakları,  Araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri,  Geçerlik ve güvenirlik, Örnekleme, Araştırma yaklaşımları, Anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Araştırma yöntemlerinde temel kavramları, sağlık yönetiminde araştırmanın amaç ve önemini bilir

2. Bilimsel araştırma yöntemleri ve evren örneklemini bilir, araştırmaları planlar

3. İstatistikte temel kavramları bilir ve istatistiksel verileri sağlık hizmetlerinde kullanır

4. Normal dağılım eğrisi,istatistiksel ilişkiler, parametrik ve non- parametrik testleri bilir

5. Araştırma yaklaşımlarına göre araştırma tasarım türlerini açıklar, veri toplama yol ve yöntemlerini bilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Araştırma Yöntemlerine Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta Bilimsel Araştırmanın Önemi
3. Hafta Bilimsel Araştırmaya Giriş: Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
4. Hafta Bilimsel Araştırmada Literatür Taraması: Kuramsal Boyut, İlgili Kaynaklar
5. Hafta Bilimsel Araştırmada Yöntem: Araştırma Modeli ve Türleri
6. Hafta Bilimsel Araştırmada Yöntem: Evren ve Örneklem
7. Hafta Bilimsel Araştırmada Yöntem
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bilimsel Araştırmada Yöntem (Devam)
10. Hafta İstatistikte Temel Kavramlar
11. Hafta Normal Dağılım Eğrisi, Standart Puanlar
12. Hafta İstatistiksel Hipotezler, Doğrusal İlişkinin Ölçülmesi
13. Hafta Parametrik ve Non- parametrik Testler
14. Hafta Bilimsel Araştırmada Bulgu, Yorumlar, Sonuç ve Öneriler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve edindiği bilgileri sağlık yönetim alanında uygular 1 2 2 2 5
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 3 2 4 5
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve etkili bir şekilde kullanır. 1 3 4 2 5
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrar, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir. 2 2 3 2 5
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve iş yaşamında uygular. 2 3 3 4 4
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur. 1 2 1 3 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur. 2 2 2 2 4
PY8) Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olur. 2 3 4 4 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır. 2 2 3 1 4
PY10) Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olur ve bunu çalışma yaşamında uygular. 2 3 3 2 4
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 2 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri