SAK 107

Halk Sağlığı

Dersin Adı: SAK 107 Halk Sağlığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Fırat AKDENİZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008
Yardımcı Ders Kitabı 1. Recep AKDUR (editör):Halk Sağlığı,ANTIP A.Ş. yayınları,1998. 2. Baysal A. Beslenme, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,1999 3. Köksal O, Gıda ve Beslenme, Erciyes Üni. Yayını No:130, Kayseri, 2001 4. Detel R, McEwen J, Baeglehole R, Tanaka H. (Edits.)Oxford
Dersin Amacı Dersin amacı, toplumdaki sağlık sorunlarını tanımak, sağlığı etkileyen çevresel, sosyal ve davranışsal oluşumları kavramak, koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemek ve bu bilgileri sağlık yönetimi uygulamalarında koordinasyonun sağlanmasında kullanma bilgi, becerisini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın boyutları,  sağlık düzeyini belirleyen faktörler,  sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, toplumdaki risk grupları,  sağlığı koruma ve geliştirme kavram ve davranışları,  sağlığı koruma ve geliştirme  yönelik yapılan uluslararası çalışmalar,  sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve önemi,  sağlıkla ilgili bazı temel göstergeler ve bunlara ait ulusal ve uluslararası istatistikler.  

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Halk sağlığı tanımını yapar, önemini kavrar. Sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörlerini değerlendirir, toplumdaki risk gruplarını tanır

2. Sağlık ve hastalığın; yaşam tarzı, çalışma hayatı, genetik, beslenme, nüfus, çevre, sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel belirleyicilerini açıklar

3. Halk sağlığını etkileyen genel durumlara yönelik hizmet sunumunu planlar, koordinasyonu sağlar. Sağlık hizmetlerinin kapsamını, niteliğini, hizmetlerin yönetimindeki temel ilkeleri bilir

4. Koruyucu sağlık hizmetlerinin kişi ve toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bilir. Sağlıklı Yaşam Biçimi davranışları ve yararlarını bilir

5. Sağlığı Koruma düzeyleri ve sağlığı geliştirme kavramını bilir. Türkiye ve dünyadaki temel sağlık göstergelerini yorumlayabilir. Sağlığı ilgilendiren çalışma/ politikalarını yorumlar     

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halk Sağlığının Tarihsel Gelişimi, Halk Sağlığı Tanımı ve Kavramları
2. Hafta Demografi ve Sağlık, Sağlık Göstergeleri
3. Hafta Epidemiyoloji
4. Hafta Sağlığı Etkileyen Faktörler
5. Hafta Çevre ve Sağlık İlişkisi, Çevre Sağlığı
6. Hafta Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği
7. Hafta Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Planlaması, Organizasyonu ve Değerlendirilmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Halk Sağlığı Açısından Sağlık Eğitiminin Önemi
10. Hafta Halk Sağlığında Özel Konulara Giriş
11. Hafta Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı, Aile Planlaması
12. Hafta Çocuk Sağlığı, Adölesan Sağlığı, Bağışıklıma
13. Hafta Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü, Yaşlılık Sorunları, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü
14. Hafta Halk Sağlığı Açısından Kazalar, önemi, halk sağlığı alanında yapılan çalışmalar.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Halk sağlığı alanında bilimsel bilgi, beceri, tutum ve anlayışlara sahip olur ve bunu sağlık yönetimi alanında uygular 2 3 3 4 5
PY2) Halk sağlığı alanında edindiği Kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir anlayışla, sağlık yönetimi alanında Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, liderlik, karar verme, değişim konularında uygular. 2 2 3 3 5
PY3) Sağlık Yönetimi alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır 3 4 5 4 5
PY4) Sağlık Yönetimi alanında kendi öğrenme gereksinimlerini bilir, yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışlarını benimser 3 3 2 3 5
PY5) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili toplumsal sorumluluk bilinci geliştirir, yaşadığı çevre için proje ve etkinlikler düzenler 3 3 3 4 5
PY6) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili kendini düzeyini bilir, sözel ve yazılı iletişim becerisi ve sunum becerilerini üst düzeyde geliştirir 3 2 4 4 5
PY7) Sağlık Yönetimi alanında günümüz koşullarının gerektirdiği düzeye uygun bilgisayar, yabancı dil, araştırma ve istatistik bilgisine sahip olur ve uygular 3 2 3 3 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur 3 3 3 4 5
PY9) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili yasal mevzuatı bilir, uygular ve güncel gelişmeleri takip eder 4 4 3 4 5
PY10) Sağlık Yönetimi kapsamında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yapar 3 5 4 4 5
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında sağlık yönetimi ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır 4 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 1 0 14
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 7 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri