RMT 313

Eleştirel Okuma ve Yazma

Dersin Adı: RMT 313 Eleştirel Okuma ve Yazma
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Rusça
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Gülzade Özbek
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr. Tatyana Kirilova, (2003) Rusça sözlü anlatım. Multilingual. Миллер Л., Политова Л. (2009) Жили-были.Zl
Yardımcı Ders Kitabı Rus gazete, dergi ve kitaplardan alınmış orijinal metinler kullanılacaktır
Dersin Amacı Rus dilinin temel bilgilerini edinip kendisini ifade edebilmek
Dersin Özeti

1). Rus dilinin temel bilgilerini edinip kendisini ifade edebilecektir. 2). Kiril alfabesiyle yazılan metinleri hızlı ve doğru bir şekilde okuyup anlayabilecektir. 3). Okunan metni dikte yöntemiyle Kiril alfabesi el yazısıyla hızlı ve doğru yazabilecektir. 4). Okunan metinde dinleme yöntemiyle bir kelimenin vurgusunu bulabilecektir. 5). Kelime hazinesi edinip, bu hazineyi zenginleştirebilecektir. 6). Rus dili gramerini kullanarak basit ve birleşik cümleler kurabilecektir. 7). Uygun tonlama ve telaffuzu kullanabilecektir. 8). Ailesine ve içinde bulunduğu çevreye ilişkin tanımlamaları yapabilecektir. 9). İsteklerini, hobilerini basit kalıplarla yazabilecektir. 10). Düşüncelerini basit cümlelerle ifade eden paragraflar yazabilecektir. 11). Metinlerle ilgili basit sorular sorabilecek ve bu soruları yanıtlayabilecektir. 12). Okuduğu metnin ana fikrini belirleyebilecektir. 13). Sosyal etkileşimleri için gerekli olan kelimeleri kullanabilecektir. 14). Dinlerken belirli bir bilgiyi ayırt edebilecektir. 15). Günlük rutin işler hakkında konuşabilecektir. 16). Kendisini, ailesini ve arkadaşlarını tanıtabilecektir. 17). Rusça cümle kurarken bağlaçları doğru bir şekilde kullanabilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Bir argümanı ve kalitesini teşhis eder.
  • Hatalı fikir yürütmekten kaçınmak için, argümanları, fikir ve iddiaları değerlendirmek üzere eleştirel okuma becerilerini kullanabilir.
  • Gerçek, fikir, taraflılık, tümevarım, tümden gelim, geçersiz akıl yürütme, dil mantığı, çıkarım, dilin gönderimsel ve çağrışımsal anlamı gibi olguları tanır.
  • Her tür okumada karşılaştığı düşünceleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, çözümler ve yorumlar.
  • Konuşma ve yazma kanallarında düşüncelerini düzgün bir şekilde organize edebilir ve argümanı geçerli bir şekilde oluşturabilir.
  • Entelektüel düşünce ve kendi düşünce alışkanlıkları, bakış açısı ve taraflılığı bağlamında bir farkındalık geliştirir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğrencilerle tanışma; dersin içeriği ve amacı hakkında bilgi verme; Rusya ve Rus dili hakkında genel bilgi verme; Kiril alfabesinin kaç sesli ve sessiz harf ve kaç işaretten oluştuğunun öğretilmesi; Kiril alfabesinde toplam kaç harfin bulunduğu ve matbaa
2. Hafta Kiril alfabesindeki `` а,о,у,э,ы,и `` sesli harflerinin matbaa ve el yazısındaki şekilleri ve bu harflerin diğer harflerle el yazısındaki birleşimi, heceleme, iki sesi birleştirme. ``м,т,п,к,
3. Hafta Tekil isimler; isimlerin cins ayrımları; cins ayrımında istisnai durumlar; ``кто, что,где`` soru sözcüklerinin verilmesi; basit cümle kurumu; olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde tonlama; ``а, &#
4. Hafta ``кто`` soru sözcüğü ve şahıs zamirleri; aitlik soru sözcükleri ``чей, чья, чьё `` ve iyelik zamirleri. Aitlik soru sözcüklerinin isimlerin cinsleriyle uyumu. Soru ve cevap şeklinde
5. Hafta İyelik zamirleriyle yazılan metinlerin okunması, kelime vurgularının tespiti ve doğru tonlamayla telaffuz edilmesi. Okunulan metnin dikte yöntemiyle yazma çalışmaları ve yine dikte yöntemiyle vurgu koyma çalışmaları
6. Hafta Fiillerin mastar şekilleri, yazılışları ve telaffuzları, vurgu yerleri;1. ve 2. türde yer alan fiiller ve bu fiillerin şimdiki ve geniş zaman çekimlerinden oluşan metinlerin okunması, doğru ve hızlı okuma çalışmaları, yeni kelime bilgisi edinimi ve bu yen
7. Hafta Fiillerin geçmiş ve gelecek zaman çekimlerinin yer aldığı günlük yaşamla ilgili metinlerin dikte yöntemiyle yazılması, metni okuma çalışmaları. Dikte yöntemiyle yazılan metnin yine aynı yöntemle vurgu tespitinin yapılması. Kelime hazinesinin oyunlar yönte
8. Hafta İsimlerde çoğul yapılar, istisnalar ve çoğullardaki vurgu değişimleri. Çoğul kelimelerle kurulan cümlelerin yer aldığı metinlerin analizi, okuma ve yazma çalışmaları. Öğrenilen yeni kelimelerin vurgu tespitleri. Fiillerle ve çekime uğramayan isimlerle cüm
9. Hafta Çoğul iyelik zamirleriyle kurulan cümlelerin yer aldığı metinlerin okunması, dikte edilmesi. Rusya`nın başkenti Moskova`yı tanıtan metinlerin okunması, vurgu çalışması yapılması. Şehir ve ülke ile ilgili tüm kelimelerin pekiştirilmesi ve kelime hazinesini
10. Hafta Sıfatlar ve sıfatların isimlerle uyumu. Renklerin yer aldığı metinleri okuma ve dikte yöntemiyle yazma çalışmaları. İşaret sıfatları. İşaret sıfatı ve işaret zamiri arasındaki farklar ve bunların yer aldığı metinleri okuma, yazma ve vurgu bulma çalışmal
11. Hafta Sahiplik bildiren ``у меня есть`` gibi kalıpların verilmesi ve bu kalıpla cümle kurumu. Fiziksel olarak kendini tanıtma. Vücudun bölümleri ile ilgili kelimelerin öğretilmesi. ``у ме&#
12. Hafta ``должен, мочь, хотеть, любить`` fillerini kullanarak kompleks cümle kurumu ve bu fillerle hobilerin anlatımı.Bu fillerin y
13. Hafta Sıfatları zarfa dönüştürme. Ayların, haftanın günlerinin, mevsimlerin yer aldığı parçaların okunması ve dikte çalışması. İsimden türeyen sıfatlar ve aynı fiilden ya da isimden türeyen çeşitli kelimelerin öğrenilmesi. Oyun yöntemiyle yeni kelimelerin kalıc
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanında öz güveni yüksek, akademik anlamda etkin ve yetkin olup Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3 3 3 3 3
PY2) Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY3) Rus edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5 5 5 5 5
PY4) Farklı metin türlerinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3 3 3 3 3
PY5) Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları çerçevesinde uygulayarak analiz eder. 4 4 4 4 4
PY6) Edebiyat ve dilbilim alanlarında araştırma ve akademik yayın yapma becerisi kazanır. 5 5 5 5 5
PY7) Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme yetisiyle bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve kendini her ortamda ifade eder. 5 5 5 5 5
PY8) Kültürler arası farklılıklardan olumlu anlamda faydalanabilme becerisi kazanır ve Rus kültürü hakkında yeteri seviyede bilgi sahibi olarak edindiği bilgilerle Türk ve Rus kültürlerini sağlıklı bir şekilde karşılaştırma becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY9) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY10) Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı, iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 5 5 5 5 5
PY11) Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek nitelikte Rus dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü hakkında bilgi donanımına sahiptir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 24 2 26
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri