PSY 208

Araştırma Yöntemleri II

Dersin Adı: PSY 208 Araştırma Yöntemleri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.İsmail ÖZÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Rauf Arıkan: Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2013
Yardımcı Ders Kitabı Dr. Gökhan Özsoy: Bilimsel Araştırma YöntemleriDevellis, F.R.(2003). Scale Development Theory and Application. Sage Publication, London. Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği, Ankara.
Dersin Amacı Bu ders nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle araştırma tasarımı, uygulanması ve veri analizi konusunda uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel yöntemler ile iyi nicel ve nitel araştırma sonuçlarının geniş bir çerçevede ve derinlemesine bir bakış açısıyla yorumlanması hedefleri arasındadır.
Dersin Özeti

Ders kapsamında, ölçme, değerlendirme ve ilgili temel kavramlara ilişkin kuramsal bilgi aktarımı ve belirlenmiş ölçüm araçlarıyla yapılan uygulamalar yer almaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)    Bilimsel araştırmalarda uyulması gerekli etik ilkeleri söyleyebilme

2)    Araştırma önerisi yazabilme

3)    Bilimsel araştırma raporlarını eleştirebilme

4)    Veri toplama tekniklerinin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklayabilme

5)    Veri toplama araçlarını geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerine göre değerlendirebilme

6)    Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkı ifade edebilme

7)    Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri söyleyebilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar: Bilimin temel işlevleri, özellikleri, kaynakları ele alınmaktadır. Buna ek olarak bilimsel yöntemin dayandığı temel varsayımlar, bilimsel yöntemin aşamaları ve araştırma türleri üzerinde durulmaktadır
2. Hafta Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma: Ders kapsamında araştırma tasarımı konusunda bilgi verilmekte, araştırma ögelerinin neler olduğu açıklanmakta, bir araştırma sorununun ne şekilde tanımlanması gerektiği ele alınmaktadır. Araştırma sorusun
3. Hafta Nedensellik: Bu ders bilimsel araştırmalarda önemli bir öge olan nedensellik kavramını çeşitli boyutlarıyla açıklamaktadır. Bu bağlamda idiografik – nomotetik açıklama, nedensellik ölçütleri, korelasyon ve nedensellik, nedensel hipotezler, nedensel açıkla
4. Hafta Kavramsallaştırma İşletimselleştirme: Derste birbiriyle yakından ilgili olan kavramsallaştırma ve işletimselleştirme konuları irdelenmekte, kavramsallaştırma ve işletimselleştirme örnekleri verilerek konuya açıklık getirilmektedir.
5. Hafta Ölçme: Ders kapsamında ölçmenin tanımı yapılmakta, ölçme düzeyleri üzerinde durulmakta ve değişkenleri ölçme düzeylerinin niçin önemli olduğu sorusunun yanıtı verilmektedir. Ölçüm kalitesi, ölçüm geçerliği türleri, geçerlik ve güvenilirlik kavramları, kav
6. Hafta Deneysel Yöntem: Bu derste toplumsal araştırmalarda deneysel yöntemin kullanımı açıklanmaktadır. Bunun için deneysel yöntemi kullanmaya uygun konular, denek seçimi ve deneysel araştırmalarda dikkat edilmesi gerekli etik konular üzerinde durulmaktadır.
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Betimleme: Dersin ilk bölümünde nicel yöntemler arasında yer alan betimleme yönetimi tarihsel arka planı da verilerek tanıtılmakta, betimleme yöntemine uygun araştırma türlerinin neler olduğu gösterilmektedir. Betimleme araştırmasının aşamaları, anket haz
9. Hafta İçerik Analizi ve Alan Araştırması: İçerik analizi ve alan araştırmasının detaylı olarak incelendiği derste “içerik analizi nedir?”, “içerik analizi nasıl uygulanır?”, “içerik analizi teknikleri nelerdir?”, “alan araştırması nedir?”, “hangi konular alan a
10. Hafta Örneklem Seçme Mantığı: Derste örneklem seçme ile ilgili temel kavramlar olan evren, örneklem, öge, denek kavramları tanımlanmakta, örneklem seçme teknikleri (kota, basit rastgele, tabakalı gibi) konusunda bilgiler ver örnekler verilmektedir. Ayrıca derst
11. Hafta Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I: Derste denence testleri, denece testlerinin aşamaları, tür 1 ve tür 2 hataları konuları işlenmekte, istatistiksel testlerin gücü hakkında bilgi verilmektedir. Derste ayrıca parametrik testlerden t-testleri i
12. Hafta Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi: Ders kapsamında hangi araştırma tasarımının uygulanacağına nasıl karar veririz? ve hangi istatistik testlerin uygulanacağına nasıl karar veririz? sorularının yanıtları verilmektedir. Ayrıca araştırmalarda zama
13. Hafta Kaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal: Derste öz ve özet hazırlama ilgili bilgi verilmekte, literatür değerlendirmesi, kaynakça hazırlama, etik ihlaller ve intihal konuları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca kaynak göstermede kullanılan yaklaşımlar ve
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Araştırma yöntemleri konusunda genel teorik bilgi edinir. 5 5 5 5 5
PY2) 2. Nicel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal bakış açısına ve bu bilgiyi araştırma tasarımı, uygulaması ve analizine dönüştürme ve geliştirme bilgisi kazanır. 5 5 5 5 5
PY3) 3. Nicel araştırma yöntemlerinde kullanılan örnekleme teknikleri konusunda bilgiye sahip olur ve genellenebilir, güvenilir araştırma tasarımı yeteneği kazanır. 5 5 5 4 4
PY4) 4. Nicel veri analizinde kullanılan modeller ve teknikleri öğrenme, uygulama ve geliştirme bilgisine sahip olur. 5 5 5 4 4
PY5) 5. Nitel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal bakış açısına ve bu bilgiyi araştırma tasarımı, örnekleme, nitel veri oluşturma, analize dönüştürme ve geliştirme bilgisi kazanır. 5 5 5 4 4
PY6) 6. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farklılıklar ve kullanım alanları hakkında bilgi edinir, uzmanlar ve kurumlarla içinde değerlendirir. 5 5 5 4 4
PY7) 7. Nicel ve/veya nitel veri analizi sonuçlarını yorumlayarak, akademik ve etik kurallara uygun yayına dönüştürme ve geliştirme becerisi edinir. 5 5 5 5 5
PY8) 8. Nitel ve nicel araştırmaların niteliğini değerlendirme, sonuçlarını yorumlayama, geliştirme ve uzman ve kurumsal kişilerle işbirliği içinde değerlendirme becerisi kazanır. 5 5 4 4 5
PY9) 9. Nitel ve/veya nicel araştırma sonuçlarını özgün sözlü ve yazılı sunumlara dönüştürerek, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunma becerisi kazanır. 5 5 4 4 4
PY10) 10. Nitel ve/veya nicel yöntemlerle ulusal ve uluslararası araştırma projelerini bilimsel ve etik kurallara uygun olarak hazırlayabilecek bilgi, yetenek ve bilinç ile uzmanlar ve kuruluşlarla değerlendirme becerisine ce sahip olur. 5 5 4 4 5
PY11) 11. Nitel araştırma yöntemlerinden odak grup ve derinlemesine görüşme teknikleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur. 5 5 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 175
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri