PSY 205

Sosyal Psikoloji I

Dersin Adı: PSY 205 Sosyal Psikoloji I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi PSY 101 Psikolojiye Giriş I ve PSY 102 Psikolojiye Giriş II derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Psk.Serra Görgün
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çiğdem Kağıtçıbaşı: Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınevi, 14. Baskı, 2013 Hasan Tutar: Sosyal Psikoloji, Seçkin Yayınevi, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Elliot Aronson/ Timothy Wilson/ Robin Akert: Sosyal Psikoloji, Kaktüs Yayınevi, 2012
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sosyal psikoloji alanının ve bu alanda kullanılan araştırma yöntemlerinin açıklanması ve ilgilendiği temel konuların incelenmesidir.
Dersin Özeti

Bu ders, sosyal psikolojinin temel yaklaşımları ve ilgilendiği konular ile ilgili bilgi aktarımını ve sosyal psikoloji konularında alanyazından seçilen makalelerin bu yaklaşım ve bilgiler ışığında tartışılmasını kapsamakadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Sosyal psikoloji alanını ve ilgilendiği konuları tanımlar.
  2. Sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini ve tekniklerini açıklar.
  3. Soysal psikolojide kullanılan yöntemlere örnek verir.
  4. Sosyal psikolojideki temel bireysel süreçleri içeren konularını, başlıca kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışır.
  5. Sözü edilen konular hakkında makaleleri okuyarak sosyal psikolojinin temel yaklaşımları ışığında yorumla
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Psikoloji Bilimi Sosyal Psikolojinin temel kavramları, Konusu ve alt alanları, Sosyal Psikoloji Kuramları
2. Hafta Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri Araştırmanın tanımı, araştırmanın planlanması, bilimsel araştırma yöntemleri (Deneysel ve deneysel olmayan yöntemler), nitel araştırma yöntemleri
3. Hafta Kişilik ve Kişilik Kuramları Kişiliğin tanımlanması, temel unsurları, kişiliği belirleyen faktörler, kişilik Kuramları, kişiliğin belirlenmesinde kullanılan Teknikler
4. Hafta Benlik ve Benlik Kuramları Benlik ve benliğin gelişimi, benlik türleri, benlik Kuramları
5. Hafta İnançlar ve Değerler İnanç kavramı ve türleri, değerler ve özellikleri, değerlerin diğer kavramlarla İlişkisi
6. Hafta Toplumsal Roller ve Kültür Toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim ve kültür
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Tutumlar ve Davranışlar-I Tutumların bileşenleri, tutumla ilgili kavramlar, tutumların özellikleri
9. Hafta Tutumlar ve Davranışlar-II Tutumların oluşması, tutumların ölçülmesi, davranış ve tutum ilişkileri
10. Hafta İkna ve Tutum Değişimi-I İkna yaklaşımları, ikna Kuramları, ikna edici iletişim
11. Hafta İkna ve Tutum Değişimi-II İkna yoluyla tutum değişimi, Tutum değişimi faktörleri
12. Hafta Tutum Değişimi Kuramları Tutum değişimi kuramları
13. Hafta Kişilerarası Çekicilik ve yakın ilişkiler Kişilerarası çekiciliğin etkenleri, cinsiyet rolleri ve çekicilik, aşk ve türleri, yetişkinlerde romantik Bağlanma
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Sosyal psikolojinin ortaya çıkış ve gelişmesini toplumsal süreçler eşliğinde ortaya koymak. Mevcut kavram ve kuramların sınırları, etkileşim ve pozisyonların bilinmesi. 4 5 5 5 5
PY2) PY 02 Sosyal Psikoloji yöntem ve yaklaşımları hakkında bilgilenmeyi sağlamak. Sosyal psikolojide etkin sosyal bilimcilerin katkılarını ortaya koymak 3 4 4 5 5
PY3) PY 03 Sosyal Psikolojik yaklaşım becerisi geliştirme 3 4 5 5 5
PY4) PY 04 Sosyal statü, rol ve prestijin toplumlassallaşmada ki etkisini yorumlama 3 4 1 5 5
PY5) PY 05 Toplumsal olay ve olguları çözümleme ve yorumlama 3 4 5 5 5
PY6) PY 06 İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve öz eleştiri yapabilme becerilerini kazanabilecektir. 3 4 5 5 5
PY7) PY 07 Bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı bilinci 4 3 5 5 5
PY8) PY 08 Nicel ve nitel veriye dayalı bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek 4 5 3 4 4
PY9) PY 09 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahip olma 3 3 4 3 4
PY10) PY 10 Sosyalpsikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek 3 4 3 4 4
PY11) PY 11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 4
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 8
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri