PSY 103

Psikoloji için İstatistik I

Dersin Adı: PSY 103 Psikoloji için İstatistik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Muhammet Kamali
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım-Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı - Hüsnü Arıcı İstatistik Yöntemler ve uygulama Meteksan Basımevi 2003 - Yaşar Baykul İstatistik Metod ve Uygulamalar Anı Yayınevi, 2004
Yardımcı Ders Kitabı - Sümbüloğlu, V. & Sümbüloğlu, K.: Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınları, 2002 - Canyüker, E. & Aşan, Z. : Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları-Eskişehir, 2001
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere dair temel bilgiyi öğretmektir.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir: korelasyon, regresyon, ki-kare testi. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanı sıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Psikolojik istatistikte yer alan temel kavramları betimleyebilecektir.

2.       Temel istatistiksel yöntemleri kavramsal ve sayısal olarak ifade edebilecektir.

3.       Psikolojik veriye doğru bir biçimde uygun istatistiksel tekniği uygulayabilecektir.

4.       Psikolojik verilerin analizinde elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlayabilecektir.

5.       İstatistiksel analizleri ve sonuçları anlaşılır biçimde, hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilecektir.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş; Psikoloji alanında İstatistiğin tanımı ve işlevleri: Tanımlayıcı-Betimsel İstatistik ve Çıkarımsal İstatistik
2. Hafta Araştırma sürecinde istatistik: Tanımsal İstatistik-ölçüm düzeyleri-nominal ölçüm düzeyi ve ölçüm birimleri
3. Hafta Ordinal ölçüm düzeyi ve ölçüm birimleri/ interval ölçüm düzeyi ve ölçüm birimleri merkezi eğilim ve merkezi yayılım ölçümleri
4. Hafta Gruplanmış verilerde ortalama ve medyan hesapları, grafik sunumları
5. Hafta Normal dağılım: Normal eğri ve normal eğri altında kalan alanların hesaplanışı: Standart form-standart skor kavramları. Örnek sorular ve çözümleri Sözlü anlatım
6. Hafta Çıkarımsal istatistiğe giriş: İstatistik ve parametreler, istatistiksel hipotezin biçimi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Tip I (alfa) ve Tip II (beta) hataları, güven aralığı, testin gücü ve anlamlılık düzeyi
9. Hafta Olasılık: Apriori olasılıkların özellikleri-Bağımsızlık varsayımı ve rastgele örnekleme Hipotezlerin test edilmesi: İstatistik testlerinde temel adımlar, Ho kabul ve red (kritik bölge) alanlarının seçim kriterleri
10. Hafta Parametrik testler: Tek örneklemeli ortalama testleri. Örnek sorular, çözümleri ve Yorumlanması Sözlü anlatım
11. Hafta İki örneklemli ortalama testleri: Bağımsız örneklemlerde ortalamaların farkı (t) testi Örnek sorular, çözümleri ve yorumlanması,
12. Hafta İki örneklemli ortalama testleri: Bağımlı örneklemlerde ortalamaların farkı (t) testi Örnek sorular, çözümleri ve yorumlanması
13. Hafta Varyans Analizi-Basit (Tek Yönlü Varyans Analizi)
14. Hafta final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 4 4 4 5 5
PY2) PY 02 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek 4 4 4 5 5
PY3) PY 03 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek 3 3 3 3 3
PY4) PY 04 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. 3 3 3 3 3
PY5) PY 05 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak 3 3 3 3 3
PY6) PY 06 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak 5 5 5 5 5
PY7) PY 07 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, kat 5 5 5 5 5
PY8) PY 08 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek 5 5 4 3 5
PY9) PY 09 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak 2 1 2 2 2
PY10) PY 10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek 3 3 3 3 3
PY11) PY 11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 9
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 175
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri