ODY 108

İletişim Becerileri

Dersin Adı: ODY 108 İletişim Becerileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Baltaş, Z & Baltaş, A., Bedenin Dili, İstanbul, 2000. 2. Morgan, C.T.,Psikolojiye giriş (Çev: Hacettepe Üni. Psikoloji böl) Ankara 3. Ataklı. A, Sağlık Hizmetlerinde İletişlim, Sağlık eğitim vakfı, Ankara, 2001
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Öğrencilere insan ilişkiler konusunda bilgi ve becer kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

İletişimin önemi ve etkili iletişim kurma yolları, iletişim türleri, farklı özellikteki kişilerle iletişim, empati.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Kendinin ve başkalarının özelliklerini tanır.

2.      İş ortamında etkili iletişim kurmayı ayırt eder

3.      Aile içinde ve diğer ortamlarda etkili iletişim kurmayı tanır

4.      Empati kurmayı ayırt eder.

5.      Olumlu düşünmenin önemini ayırt eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişim, önemi ve öğeleri, iletişimin ön planda olduğu psikoloji dalları
2. Hafta Kişilik, davranış, benlik algısı, aynalama
3. Hafta Kendini tanıma boyutları, iletişim becerisi yönünden insanların sınıflandırılması, iletişimde çekingenlik, beş sevgi dili. İletişim türleri. Empati-sempati
4. Hafta İletişimi bozan faktörler. İletişimde beden dilinin önemi
5. Hafta Farklı özellikteki (görme, işitme engelli, agresif vb) kişilerle iletişim.
6. Hafta Sanal iletişimin olumlu ve olumsuz yönleri
7. Hafta Etkili konuşma ve dinleme, anlatma hataları, kişisel mekan, kişilerarası mesafe
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kendini ve başkalarını tanıma açısından davranışlarda görülen bozukluklar ve giderilmesi
10. Hafta İş hayatında sorunlarla baş etme açısından savunma mekanizmaları
11. Hafta Olumlu düşünmenin önemi açısından bellek ve zekayı yönlendirme
12. Hafta Olaylara bakış açısı ve algılama
13. Hafta İletişimde ve kişiliğin (davranışların) kazanılmasında, öğrenmenin önemi
14. Hafta Aile içi ve arkadaşlarla iletişim
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 0 3 33
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri