SBF 005

Tıbbi Terminoloji

Dersin Adı: SBF 005 Tıbbi Terminoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Emel ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Polat M., Eroğlu F. Tıbbi Terminoloji. Dünya Tıp Kitabevi, 2015. 2. Ekinci S., Hatipoğlu H.G. Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders kitabı.6. Bs. Hatipoğlu Yayınevi, 2015.
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Sağlıkla ilgili temel tanım, kavram ve konuların ve buna paralel olarak gerekli tıbbi terminolojinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

 

Odyolojiye ilişkin tıbbi terimler ve genel tıp terimleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık ile ilgili temel tanım ve kavramları tartışabilir. Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar. Sağlığın belirleyicilerini değerlendirir. Sağlığın geliştirilmesi yaklaşımını yorumlar. Sağlık programlarını tartışır.

2. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışabilir. Tıbbi terminolojinin temel tanım ve kavramlarını ifade eder. Tıbbi terimleri oluşturan öğeleri tanır

3. Sistemlerle ilişkili tıbbi terminolojiyi tanır.

4. Alanında tıbbi terminolojiyi doğru ve yerinde kullanabilir. Öğrenilen Tıbbi Terimleri diğer derslerde faydalı olacak şekilde kullanır. Alanı ile ilgili tıbbi terimleri oluşturur.

       5. Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ayırt eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri
2. Hafta İletişimin Öğeleri
3. Hafta Terminolojiye giriş
4. Hafta Beslenmeye ilişkin terminoloji
5. Hafta Sindirim sistemine ilişkin terminoloji
6. Hafta Kas iskelet sistemine ilişkin terminoloji
7. Hafta Solunum sitemine ilişkin terminoloji
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kardiyovasküler sisteme ilişkin terminoloji
10. Hafta Endokrin sistemine ilişkin terminoloj
11. Hafta Sinir sistemine ilişkin terminoloj
12. Hafta Göz ve Kulak burun boğaz yapılarına ilişkin terminoloji
13. Hafta Üriner sisteme ilişkin terminoloji
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 3 4 4 3 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 3 4 3 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 4 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 4
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 3 3 3 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara 5 4 4 4 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 5 4 4 4
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 4 4 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 3 4 4 3
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 4 4 4 3 4
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 4 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 2 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 1 0 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri