MYO 205

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dersin Adı: MYO 205 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı AKYİĞİT, Ercan. İş Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2013. ,ŞAKAR, Müjdat. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.
Yardımcı Ders Kitabı SÜMER, Haluk Hadi. İş Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya, 2013. ,ERTÜRK, Şükran. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pratik Çalışmaları, Seçkin Yayınları, Ankara. 2013
Dersin Amacı Bireysel iş hukukunun amacı; iş hukukun tarihsel gelişimi içinde ortaya çıkış nedenlerini, iş hukukunun kendine özgü niteliklerini açıklayarak diğer hukuk dalları ile olan ilişkisini iş hukukunda temel olan ilkeler çerçevesinde yorumlama olanağı kazandırma amacı taşımaktadır. İş hukukunun temel kavramları, iş kanununun uygulanmasında ortaya çıkan sorunl
Dersin Özeti

İş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinin sona ermesi , Toplu iş hukukunun içeriğinde ise toplu iş hukukunun genel kavramları, toplu iş ilişkilerinin önemi, ülkemizdeki tarihsel gelişme, sendika hakkı, sendika üyeliği ve kurucusu kavramları, sendika özgürlüğünün uluslararası ve ulusal normlarla korunması, sendika hakkına ilişkin ilkeler, sendika özgürlüğü, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona ermesi, konfederasyon ve uluslararası kuruluşa üyelik, sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların denetimi ve sona ermesi, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü (arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, yasadışı grev, lokavt kavramı, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir. Sosyal güvenlik hukukundaysa genellikle hizmet tespit davaları ve sosyal sigorta kavramından söz edilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İş hukukunun özelliklerini bilir ve kaynaklarını tanır.

2) İş hukukunun nerelerde uygulandığını bilir ve öğrenir.

3) İş sözleşmesinin ne olduğunu bilir ve bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını öğrenir.

4) İş sözleşmesinin sona erme yollarını ve özellikle bildirimli fesih yolunu bilerek hareket eder.

5) Kıdem tazminatının kimlere ve hangi koşullarda hangi miktarlarda verileceğini bilir.

6) Normal ve fazla çalışmanın ne olduğunu bilir ve bu konudaki haklarını korumasını bilir.

7) Çalışan bir işçinin günlük, haftalık ve yıllık dinlenme sürelerini ve koşullarını öğrenir, çalışma hayatında kendisini hazırlar.

8) İSG kavramını bilir ve bu konuda çalışanların ve devletin yükümlülüklerini öğrenir.

9) Sendika kavramını ve sendika üyeliğinin kazanılma yollarını bilir.

10) TİS yetkisinin nasıl kazanıldığını ve bu sözleşmenin uygulanma alanını bilir.

11) İş uyuşmazlıklarının çözüm yollarından arabuluculuk ve tahkim(Hakeme götürme) yollarını öğrenir.

12) İş yeri bildirgesi, iş yeri sicil numarası kavramlarını ve sigortalıların kuruma ne zaman bildirileceğini öğrenir.

13) Hizmet tespit davasını ve bu davanın nerede ve nasıl açılacağını bilir. Hizmet birleştirilmesi kavramı ile arasındaki farklılığı öğrenir.

14) İş kazası kavramını ve kuruma bildirilmesi yollarını öğrenir.

15) Meslek hastalığı kavramını ve bu konuda sağlanan yardımları ile geçici ve sürekli iş göremezlik kavramlarını bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş hukuku kavramı, iş hukukunun özellikleri ve kaynakları ile iş hukukunun uygulanma alanı
2. Hafta Bireysel iş hukuku kavramı, kapsamı ve iş sözleşmesi
3. Hafta İş sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar ve Pratik Çalışma I
4. Hafta İş sözleşmesinin sona ermesi ve fesih türleri
5. Hafta Kıdem tazminatı kavramı, miktarı ve hesaplanması ile ilgili Pratik Çalışma II
6. Hafta Kıdem tazminatı kavramı, miktarı ve hesaplanması ile ilgili Pratik Çalışma II
7. Hafta Çalışma süreleri ve türleri
8. Hafta Dinlenme süreleri ve tatiller ile İSG kavramı ve Pratik Çalışma III
9. Hafta Sendikalar hukuku
10. Hafta Toplu iş sözleşmesi hukuku
11. Hafta İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları Pratik Çalışma IV
12. Hafta Sosyal güvenlik kavramı ile iş yerinin ve sigortalılarının kuruma bildirilmesi, primler ve prim belgesi
13. Hafta İş kazaları ve meslek hastalık sigortası ile hastalık ve analık sigortası
14. Hafta İşsizlik ve genel sağlık sigortaları ile hizmetlerin birleştirilmesi ve Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 4 3 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 3 4 3 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 2 3 4 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 5 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 5 3 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 5 3 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 2 3 4 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 4 3 4
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 3 4 4 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 3 4 3 3
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 3 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 7 3 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 5 6 11
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri