MLY 311

Kamu Ekonomisi

Dersin Adı: MLY 311 Kamu Ekonomisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Ders Kitabı: Savaşan Fatih.,(2012), İki Başarısızlık Arasında Kamu Ekonomisi, Celepler Matbaacılık, Trabzon Önerilen Kaynaklar 1.Bulutoğlu K., (1981), Kamu Ekonomisine Giriş, Filiz Kitabevi, İst. 2. Joseph E. Stiglitz, (1996), (çev. Batırel Ö. F.), Kam
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kamu kesiminin yapısı ve bileşimlerinin analizi ile kamusal anlayışın ekonomideki rolünün anlaşılması.
Dersin Özeti

Kamu Kesimi ve Kamu Harcamaları, Kamu Harcamalarının Gelişme Eğilimleri, Refah İktisadının Temel Teorisi, Pareto Optimumunun Yeni Boyutları, Kamusal Mal ve Hizmetler ile Dışsallıklar, Kamusal Karar Almanın İktisadi Analizi, Bürokrasi Kavramı. Harcama Politikalarının Analizi, Fayda - Maliyet Analizi, Vergi Teorisi, Vergi Yükü. Verginin Yansıması, Bölüşüm ve Etkinlik.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kamu ekonomisi dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, ilk olarak kamu ekonomisi konusunda teorik altyapı kazanır.

2. Kamu ekonomisinin tarihsel gelişimini ve bu gelişim sürecinde etkili olan faktörleri öğrenir.

3. İlerleyen haftalarda, kamu ekonomisi ile ilgili temel kuramların işlevleriyle ilgili temel bilgileri öğrenir ve bunları iş yaşamına uygulama konusunda yöntem geliştirmeye başlar.

4. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, mali ve sosyal sorunların tanımlanması, politika araçlarının tespit edilmesi ve çözüme dönük politika bileşimlerinin üretilmesi doğrultusunda tartışma ve yorum yapabilme kabiliyeti kazanır.

5. Diğer taraftan günümüzde kamu ekonomisinin sınırlarının nereye geldiğini, küresel anlamda ne gibi gelişmeler olduğunu kavrar.

6. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, günümüzdeki kamu otoritesinin işleyişi ile ilgili temel uygulamaları somutlaştırır ve örneklerle süreci detaylandırır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Kamu Ekonomisi: Kavramsal Açıklamalar
2. Hafta Kamu Ekonomisinin Kaynak Dağılımı, Gelir Dağılımı ve İstikrar ve Büyüme İşlevleri.
3. Hafta Devletin Ekonomideki Payı: Kamu Sektörünün Büyüklüğünü Belirleyen Etkenler
4. Hafta Kamu Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Optimum Üretim Düzeyi: Tam Kamusal Mal ve Hizmetlerde Fiyat Oluşumu ve Pareto Koşulları
5. Hafta Yarı Kamusal Mal ve Hizmetlerde Fiyat Oluşumu ve Pareto Koşulları
6. Hafta Devletin Monopol ve Azalan Maliyet Koşullarında Özel Mal Üretimi
7. Hafta Sıfır Marjinal Maliyetle Üretim, Birlikte Tüketim ve Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Devletin Piyasa Ekonomisine Müdahale Biçimleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devletleştirme, Sosyalizasyon, Ticarileştirme, Özelleştirme, Kamusal Düzenleme ve Kontroller ve Halk Kapitalizmi)
10. Hafta Siyasal Karar Alma Mekanizması: Oylama ve Oylama Yöntemleri
11. Hafta Siyasal Karar Alma Sürecinde Siyasal Partiler, Çıkar ve Baskı Grupları ve Seçimlerin Ekonomik Analizi
12. Hafta Kamu Ekonomisi Üretim Birimi Olarak Bürokrasinin Ekonomik Analizi
13. Hafta Gelir ve Servet Vergilerinin Kaynak Dağılımı, Gelir Dağılımı, Ekonomik Büyüme ve İstikrar Üzerindeki Etkileri
14. Hafta Tüketim Vergilerinin Kaynak Dağılımı, Gelir Dağılımı, Ekonomik Büyüme ve İstikrar Üzerindeki Etkileri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri