MIM 306

Şehircilik

Dersin Adı: MIM 306 Şehircilik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı :Aydemir,s.Aydemir ,s.Öksüz ,A Kentsel alanların planlaması ve tasarımı ,Akademi yayın evi.
Yardımcı Ders Kitabı Tekeli,İ.2001.Modernite Aşılırken kent planlaması.TMMMOS 2.Keleş,R.kentleşme Politikası,İmge kitab evi. 3.Bademli,R.Kentsel planlama ve tasarım.TMMOS şpo yayınları. 4.Kartal,K.Türkiyede kentleşme.Adım yayın. 5.Atalık,G.Çetiner,A.ve diğ.Şehircilik,ist.
Dersin Amacı Mimar adaylarına kent planlama,kentsel sorunlar uyğulamaya yönelik bilgiler vermek ile birlikte şehir planlama ve Mimarlık disiplinler arasında meslek insanı olarak roller konusunda biçimlendirmek.
Dersin Özeti
Kent,kentleşme alanlarına kavramları günümüün şehir planlama koıları
 
planlamanın yönetsel ve yasal boyutları planlama sorunları.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.şehir planlama hakkında yerel bilgileri edinir.
 
2.şehircilik-mimarlık –planlama ve tasarım ilişkisi konusunda bilgi sahibi olmak.
 
3.kentin gelişmesini yönlendiren etmekin ve faktörlerin neler olduğunu kavraya bilecek ve
 
kentsel sorunların nedenlerini anlaya bilecek.
 
4.Kentteki farkı işlev alanları ve kentsel donatım alanlarını ayrıt edebilecek mimarlık ile kent
 
ilişkisini tasarım ve planlama ölçekleri arasındaki fark üzerinden kavraya bilecek.
 
5.İmar planlarını okuyabilecek değerlendire bilecek ,imar konusunda hukuki değerlendirme
 
yapabilecek kent ölçeklerinde yaklaşa bilme becerisini edinecek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse ilgili genel bilgi verilmesi ,dersin tanımı,amacı ,hedefi yönetimi ve kavramsal çerçevesi,kent,kır,kentleşme tarihçesi,kentileşme.
2. Hafta kent dokuları,yerleştimleri,kentlerin fiziksel formları,kuruluş etmenleri ve kent formlarını etkileyen nedenler.
3. Hafta Kent imgesi, kent bölgeleri ve birleşme ilkeleri,kent öğeleri-ulaşım uyğulaması:bir mekanın bellek hatırası.
4. Hafta kent öğeleri-ulaşım uyğulaması,ulaşım
5. Hafta Kentsel işlev alanları –konut alanları .tartışma.
6. Hafta Kent merkezi ,ticaret alanları tartışma
7. Hafta Sosyal donatı alanları,yeşil alanlar açık alanlar,kentleri diğer kullanım alanları.
8. Hafta kentsel tasarım ,kentsel mekan ,açık alan tanımları,kentsel mekanda ölçek uyğulama :mekan örgütlenme.
9. Hafta Ara sınav,uyğulama (tasarım)
10. Hafta Türkiyede planlama kurumu ,plan türleri ,imar hukuku yanğı denetimi yetkileri.
11. Hafta İmar mevzuatı,imar planları,tanımlar,hükümler ve planları
12. Hafta kentsel koruma ve planlama uyğulaması,mekan örgütleme.
13. Hafta uyğulama,tasarım ve imar planı.
14. Hafta dönem deşerlendirmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 1 1 1 1 1
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri