MHN 213

İstatistik

Dersin Adı: MHN 213 İstatistik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Elif OTKUN ÇEVİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım-Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, Devore J L, Cengage Learning, 2008
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Introduction to Statistical Quality Control, 5th Ed., Montgomery D C, John Wiley & Sons, Inc. 2005 2.) Applied Statistics, 4th ed., Neter J, Wasserman W, Whitmore G A, 1993
Dersin Amacı Öğrencilere temel olasılık ve istatistik kavramlarını kendi alanlarında kullanmayı ve temel istatistiksel analiz yöntemlerini öğretmektir.
Dersin Özeti

Temel Kavramlar: İstatistiğin Tanımı. Kitle. Değişken Tipleri, Parametreler. Örneklem: İstatistikleri, Uzayı ve Olay. Frekans Dağılımları ve Tablosu. Grafikler; Tanımlayıcı İstatistikler : Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri; Değişkenlik Ölçüleri; Olasılık Teorisi ve Rastgele Değişkenler. Permutasyon, Kombinasyon. Olasılık Kuralları:; Koşullu Olasılık; Bayes Teoremi. Rastgele Değişken. Olasılık Dağılımları: Normal, Binom, Hipergeometrik. İstatistiksel: Yorumlama, Tahminleme, Aralık Tahmini. Hipotez Testleri. Varyans Analizi. Değişkenler Arasındaki İlişkiler: Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Korelasyon. İstatistiksel Süreç Kontrolü: Xbar kontrol şeması.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İstatistik ile ilgili temel kavramları, veriyi özetlemek için kullanılan tablo ve grafik yöntemlerini bilir.
  2. Temel olasılık problemlerini çözümler, bazı özel olasılık dağılımlarını bilir. Öne sürülen hipotezlerin doğruluğunu istatistiksel olarak değerlendirir.
  3. Kitleden alınan örneklem yardımıyla kitleye ilişkin çıkarımlar yapar.
  4. Varyans analizi, regresyon analizi, korelasyonun anlamlarını bilir ve yapar. Değişkenler arası ilişkileri modeller, bağımlı değişkene ilişkin tahminler yapar.
  5. Süreç kontrolünü için temel istatistiksel kalite kontrol şemalarını oluşturur, uygular, süreçte ortaya çıkabilecek aksamaları yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, içerik, kaynaklar, İstatistik ile ilgili temel kavramlar, frekans dağılımları, grafiksel yöntemler
2. Hafta Tanımlayıcı istatistikler Merkez ölçüleri: Aritmetik ortalama, medyan, mod Değişkenlik ölçüleri: Açıklık, varyans, standart sapma
3. Hafta Olasılık ile ilgili temel kurallar, özellikler
4. Hafta Koşullu olasılık, Bayes` Teoremi
5. Hafta Kesikli rastgele değişkenler ve olasılık dağılımları; Bernoulli dağılımı, binom dağılımı Rastgele değişkenin beklenen değeri
6. Hafta Sürekli rastgele değişkenler ve olasılık dağılımları; Tekdüze dağılım, standart normal dağılım, normal dağılım
7. Hafta Merkezi limit teoremi
8. Hafta Kitle ortalaması için aralık tahmini örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
9. Hafta Kitle ortalaması için hipotez testleri, p-değeri
10. Hafta Tek yönlü varyans analizi
11. Hafta Basit doğrusal regresyon modelinin oluşturulması, korelasyon katsayısı
12. Hafta Bağımsızlık testleri
13. Hafta İstatistiksel kalite kontrol, Xbar kontrol şeması
14. Hafta Dönem boyunca anlatılan konularla ilgili örnek problemlerin çözümlenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 5 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 4 4 4 4 4
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 4 4 5 5
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 5 5 5 5 4
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 5 5 5 5 5
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 4 4 4 4 4
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 4 4 4 4 4
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 1 3 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 3 26
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 40 3 43
Toplam İş Yükü (Saat) 144
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri