KTE 101

Genel Kimya I

Dersin Adı: KTE 101 Genel Kimya I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Modern Üniversite Kimyası I, Mortimer C.E. çevirisi, Çağlayan Kitabevi, 1993.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar 1, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2000. 2. Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler 1, Atkins ve Jones, Çev
Dersin Amacı Bu derste, madde bilgisi ve temel kimya kanunları ile kimyanın günlük hayattaki öneminin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Madde, Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Ölçmeler ve Mol Kavramı, Kimyasal Formüllerin Bulunması, Redoks Reaksiyonları, Kimyasal Reaksiyonlara Dayanan Hesaplamalar, Atom: Atom modelleri, Proton, Nötron, Elektron, Elektromagnetik Işıma, Siyah Cisim Işıması, Planck Kuantum Kuramı, Fotoelektrik Olay, Atom Spektrumları, Bohr Atom Kuramı, Periyodik Cetvel, Kuantum Sayıları, Atom Yarıçapı, İyonlaşma Enerjisi, Elektron İlgisi, Elektronegatiflik, Atom Çekirdeğinin Yapısı, Radyoaktif Parçalanma ve Kinetiği, Çekirdek Dönüşüm Reaksiyonları, Çekirdek Bağlanma Enerjisi, İzotoplardan Yararlanma, Kimyasal bağlar: İyonik ve Kovalent Bağlar, Oktet Kuralının İstisnaları, kimyasal bağlanma kuramları, değerlik bağ kuramı, hibrit yörüngeler, VSEPR, Gazlar, ideal gaz yasası, ideal gaz karışımları, kinetik gaz kuramı, Erime, Buharlaşma Entalpi ve Entropileri, Faz Diyagramları, Sıvılar ve hal değişimleri, Katılar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1   Maddeyi özelliklerine göre sınıflandırabilme.
2   Karışımların ve bileşiklerin ayırma ve saflaştırılmasına uygun yöntemleri seçebilme.
3   Atomun temel yapısını ana hatlarıyla belirtebilme.
4   Kimyasal bağları açıklayabilme.
5   Periyodik cetveli kullanabilme.
6   İnorganik bileşikleri adlandırabilme.
7   Kimyasal eşitliklere ait stokiyometrik hesaplama yapabilme.
8   Katı, sıvı ve gazların temel özelliklerini sıralayabilme.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Madde, Atomlar, Moleküller ve İyonlar: Maddenin Sınıflandırılması, Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
2. Hafta Madde, Atomlar, Moleküller ve İyonlar: Atom Kuramı, Atom Yapısının Keşfi, Atomlar, Moleküller ve İyonlar
3. Hafta Madde, Atomlar, Moleküller ve İyonlar: Ölçme, Birim Dönüştürmeleri
4. Hafta Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri: Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler, Atom Kütlesi
5. Hafta Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri: Mol kavramı ve Avogadro sayısı, Kimyasal formüllerin Belirlenmesi
6. Hafta Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri: Stokiyometri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Enerji, Termodinamiğe Giriş, Kalorimetre, Tepkime Entalpisi
9. Hafta Atomun Elektronik Yapısı ve Periyodik Çizelge: Elektromanyetik Işıma, Kuantum Kuramı, Atom Spektrumları
10. Hafta Atomun Elektronik Yapısı ve Periyodik Çizelge: Bohr Hidrojen Atomu, Orbitallerin Enerjileri, Elektron Dizilimleri
11. Hafta Atomun Elektronik Yapısı ve Periyodik Çizelge: Elementlerin Periyodik Özellikleri
12. Hafta Kimyasal Bağlanma: Kimyasal Bağ, İyonik Bağlanma, Kovalent Bağlanma, Bağ Enerjisi
13. Hafta Kimyasal Bağlanma: Molekül Geometrileri, Değerlik Kabuğu Elektron Çifti İtmesi (VSEPR) Kuramı
14. Hafta Kimyasal Bağlanma: Değerlik Bağ Kuramı, Hibrit Orbitaller
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kimya teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 4 4 4 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3 3 3 3 3
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 4 4 1
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 3 3 3 3 3
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 4 4 4 4 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 4 4 4 4 4
PY8) Kimya teknolojisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 2 2 2 2 2
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 4 4 4 4 4
PY10) Kimya teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 80
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 18
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 55
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 15
Ara Sınavlar 1 7 2 15
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri