IKT 302

Uluslararası İktisat II

Dersin Adı: IKT 302 Uluslararası İktisat II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Halil Seyidoğlu, Uluslararası iktisat Teori Politika ve Uygulamaları,
Yardımcı Ders Kitabı Halil Seyidoğlu, Uluslararası iktisat Teori Politika ve Uygulamaları,
Dersin Amacı Dersin ana amacı uluslararası ekonomik ilişkilerin finansal boyutları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde finansal serbestleşme küreselleşmenin son dönemini oluşturmuştur. Bu derste, hem finansal serbestleşme hem de bu süreçteki çeşitli aktörlerin stratejileri günümüz teorileri eşliğinde analiz edilecektir.
Dersin Özeti

Klasik, NeoKlasik ve modern dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası araçları, dış ticaret ve büyüme, kalkınma ilişkisi, dış ödemeler dengesi, açık ekonomi politikaları ve iç ve dış denge sağlanması, Çok uluslu yabancı şirketler ve ülke ekonomilerine etkisi, teknoloji transferi,uluslararası dış ticareti düzenleyici kurumlar, hizmet ticareti, uluslararası faktör hareketliliğ. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Klasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak öğrenir 

2) Neoklasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak değerlendirir

3) Dış ticarette arz ve talep modellerini analiz eder 

4) Yeni dış ticaret teorilerini öğrenir ve karşılaştırma yapar 

5) Dış ticaret teorileri ile ekonomik büyüme ilişkisini kurar 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ödemeler bilançosu, Ana Hesap Grupları, Dış Açık ve Dış Fazla, Dış Açıkların Nedenleri, Dış Açıklara Karşı İzlenecek Politikalar.
2. Hafta Döviz Piyasaları, Döviz Piyasası İşlemcileri, Döviz Talebi ve Arzı, İşlem Türleri, Döviz Kuru, Döviz Arbitrajı, Döviz Spekülasyonu, Perakende ve Toptan Döviz Piyasası, Konvertibilite, Döviz Piyasalarının Fonksiyonları.
3. Hafta Geleceğe Yönelik Döviz İşlemleri, Vadeli Döviz İşlemleri, Döviz Gelecek İşlemleri, Döviz Opsiyonları, Döviz Swapları, Gelecek Piyasalarında Spekülasyon, Faiz Oranı Arbitrajı, Fisher Etkisi
4. Hafta Döviz Kuru Teorileri, Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı, Satınalma Gücü Paritesi Yaklaşımı.
5. Hafta Parasalcı Yaklaşım ve Döviz Kurları, Portfolyo Dengesi Yaklaşımı (Varlık Piyasa Modeli), Döviz Kurlarında Hedefi Aşma.
6. Hafta Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Fiyat Denkleşme Mekanizmaları, Değişken Kur sisteminde Denkleşme, Döviz Piyasasında Denge: Marshall-Lerner Koşulu, Kurların Geçiş Etkisi ve J Eğrisi.
7. Hafta Sabit Kur Sisteminde Fiyat Değişmeleri ve Devalüasyon, Fiyat Altın Para Akımı Mekanizması, Ulusal Gelir Değişmeleri ve Öteki Mekanizmalar, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Açık Ekonomiler, İhracat ve İthalat İşlemleri, Açık Ekonomi Çarpanı, Otonom Harcamalar ve
8. Hafta Faiz Oranı Değişmeleri ile Dış Denkleşme, Hükümet Müdahaleleri ile Dış Denkleşme, Dış Denkleşmede Parasalcı Model.
9. Hafta Arasınav
10. Hafta Uluslar arası Özel Mali Kaynaklar, Para ve Sermaye Piyasaları, Küreselleşme ve Fon Akımları, Uluslar arası Para Piyasaları, Uluslar arası Sermaye Piyasaları,
11. Hafta Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Portfolyo Yatırımları, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Nedenleri, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarını Açıklayan Teoriler, Dünyada ve Türkiye?de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları.
12. Hafta Uluslar arası Para Sistemi, Döviz Kuru Sistemleri, Sabit Kur sistemi, Altın Para Standardı, Ayarlanabilir Sabit Kur sistemi, Dalgalı Kur sistemi, Sabit ve Dalgalı Kur sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları.
13. Hafta Uluslararası Para Sistemlerinin Tarihçesi, Altın Para Dönemi, Bretton Woods Sistemi, Bretton Woods Sonrası Gelişmeler, Günümüzdeki Uluslar arası Parasal Uygulamalar.
14. Hafta Uluslar arası Para Fonu (IMF), IMF Kredileri, Özel Çekme Hakları, Uluslar arası Likidite, Uluslar arası Para sistemi Reform Tasarıları.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olma 3 3 3 4 3
PY2) Genel mikro iktisat teorisi hakkında bilgili olma. 3 4 4 4 5
PY3) Genel makro iktisat teorisi hakkında bilgili olma. 2 2 3 4 5
PY4) Uluslararası iktisat teorisi ve politikası hakkında bilgili olma. 4 4 3 2 3
PY5) İktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. 5 4 4 2 3
PY6) Temel ekonometri ve istatistik teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma. 2 3 4 4 4
PY7) Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, şirket finansmanı, turizm işletmeciliği ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna girmeyen alanlardan birinde de uzmanlaşmaya sahip olma. 2 2 3 3 3
PY8) Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından 4 4 3 3 4
PY9) Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olma. 2 2 3 4 3
PY10) Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olma 3 3 3 4 4
PY11) Türkçede olduğu gibi bir yabancı dilde de yazılı (ve tercihen ilave olarak sözlü) iletişim becerisine sahip olma. 4 4 3 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 5 0 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 16 0 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 1 1 2
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri