GDM 499

Staj

Dersin Adı: GDM 499 Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı Şirket dokümanları, kütüphanelerdeki ilgili kaynaklar ve internet kaynakları
Dersin Amacı Gıda ile ilgili bir maddenin üretiminde, hammadde aşamasından üretilmiş madde aşamasına kadar yer alan tüm işlem ve süreçlerde görev almaya hazırlamaktır.
Dersin Özeti

Staj yapılan kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi. Uygulanan prosesin ve akış çizelgesinin kavranması. Akış çizelgesi üzerinde kütle ve enerji denklik hesaplamalarının yapılması. Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi. Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi. Raporlama.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.) Sanayide kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma, işletmede kalite ve standardizasyon bilgisi

2.) Gıda mühendisliği görev ve sorumlukları konusunda bilinçlenerek bakış açılarını zenginleştirme, gıda mesleğinin önemini ve çalışma ortamını kavrama

3.) Meslek ahlakı ve disiplini, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre ve sosyal bilinç, ulusal ve uluslararası sorunlar, çağdaş teknik ve gelişme bilgileri

4.) Takım çalışması, disiplinler arası işbirliği

5.) Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirme, bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin önemini kavrama

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1 100
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 1. Hafta A) İşletmede staja başlama. Fabrika ortamı, meslek ve üretime ilişkin gözlemleri staj raporuna eklemek üzere günlük tutma. İşletmenin yerleşim, üniteler ve akım şemalarını öğrenme, rapor için çizme.
2. Hafta 1. Hafta B) Üretimin ülkemiz için önemi, iş yaşamı, insan ilişkileri, iletişim biçimlerini gözlemleme.
3. Hafta 2. Hafta A) Şirket yapısı ve idare şemasını raporlama. Fabrika dokümanları, internet ve çeşitli kaynaklardan üretilen gıdaya ilişkin formüller, bileşen yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme.
4. Hafta 2. Hafta B) Üretimde belli başlı süreçleri, temel işlemleri, boru ve enstrüman çizimlerini taslak rapora aktarma. Süreç denetimi ve birimlerin bakım onarımına ilişkin bilgi edinme ve rapora aktarma.
5. Hafta 2. Hafta C) İşletmedeki belli başlı ünitelerdeki ve yan ünitelerdeki (buhar üretim, atık su arıtma, vb.) kütle ve enerji denkliklerinin kurulmasına ilişkin ön bilgi edinme.
6. Hafta 3 Hafta A) İşletmelerdeki proseslerde hacim, pompa gücü vb. fiziksel büyüklükler, fizikokimyasal nicelikler, akı, harcanan enerji, vb. konularda bilgi toplama. Seçilen birimler üzerinde kütle ve enerji denkliklerini kurma.
7. Hafta 3 Hafta B) Planlanan hesapları bir problem ya da durum aktarımı olarak ifade etme, basit bir akım şeması parçası çizerek üzerine gerekli bilgileri işleme, verileri ve kaynaklarını kaydetme, inceleyip rapora bir mühendis bakış açısını yansıtacak şekilde ak
8. Hafta 4. Hafta A) Süreçte uygulanan kalite kontrol mekanizmalarını ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapora aktarma.
9. Hafta 5. Hafta A) İşletmedeki gözlemler sürerken raporun özet ve sonuç kısımlarını oluşturma. Raporun sunum ve bilgilendirme sayfalarını ve sayfa düzenini oluşturma. Taslak raporu incelenmek üzere ilgili mühendise iletme.
10. Hafta 5. Hafta B) İlgili mühendisin önerileri doğrultusunda raporda istenen düzeltmeleri yapma. Vedalaşma, raporun imzalanması, çıkış işlemlerini yapma. Raporun ciltlenmiş bir kopyasının ilgili mühendise teslimi.
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 5 5 5 5 5
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 25 0 6 150
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri