ELIT 408

Dil Becerilerinin Öğretimi II

Dersin Adı: ELIT 408 Dil Becerilerinin Öğretimi II
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Fromkin, V.,Rodman, R., andHymas, N. (2003) Introductiontolinguistics.London: Longman.
Yardımcı Ders Kitabı Akmajian, A, Demers, R.A, Farmer, A.K andHarnish, R.M. 2001. Linguistics: An Introductionto Language andCommunication.Cambridge, M.: MIT Press.
Dersin Amacı Öğrencilere, birinci ve ikinci dil edinimi, toplum dilbilim, bilişimseldilbilim, ve dil etkileşimi ve değişimi alanlarına yönelik farklı kuramları; sosyal faktörlerin dil üzerindeki etkisini ve dil, kültür ve toplum arasındaki ilişkisini öğretmektir.
Dersin Özeti

Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenliği; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, ve bunlar gibi konular. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenci bu dersin sonunda,
  2. Dil gibi bir yapının nasıl öğrenildiğini, dil bilinci, insanın bilgisayarla ilişkisini, dilin toplumsal yanını, dilin değişimini ve yazı dilin oluşumu ve gelişimini değerlendirir.
  3. Dilbilimin esas kavramlarını, dil edinimi, dil sınıflandırılması ve toplum dilbilim alanlarına uygular.
  4. Dil edinimi, bilişimsel dilbilim, toplum dilbilim ve dil etkileşimi ve değişimi alanlarına yönelik kuramları ve yaklaşımları tanımlar.
  5. Dilin kültür ve toplum üzerindeki etkisini tanımlar.
  6. Dilin cinsiyet, ırkçılık, göçmenlik ve eğitim politikaları gibi sosyal ve siyasi konular üzerinde oynadığı rolü değerlendirir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dilin psikolojisi; dil edinimi doğuştanlık varsayımı; dil ediniminde basamaklar; gramerin gelişimi, sesbilimin, sözcük anlamının, biçimbilimin, sözdizimin ve bağlamsal dilbilimin edinimi
2. Hafta Çocukluk ikidilliliği; ikidilliliğin gelişiminin teorileri; İkidilliliğin bilişsel etkileri
3. Hafta İkinci dil edinimi; ikinci dil ediniminde anadilin etkisi; ikinci dil edinimi için eşik dönemi; ikinci dil öğretim metodları.
4. Hafta Dil işleme: insanlar ve bilgisayarlar; kavrama ve konuşma üretimi
5. Hafta İnsan dilinin bilgisayarla işlenmesi (sıklık çözümlemesi bağlamlı dizinler ve eşdizimlikler); bilgisayarlı çevirile
6. Hafta Toplumda dil;lehçeler; ( bölgesel ve sosyal lehçeler); Siyah İngilizcesi; Hispanik İngilizcesi ve cinsiyet dil
7. Hafta Arasınav
8. Hafta İlişkideki diller (Geçer diller, kırma ve kırma anadiller; Kullanımda olan diller (biçemler, argo, uğraş dili, özel dil, örtmeceler,ırkçı ve milliyetçi nitemler).
9. Hafta Dil değişimi; ses değişiminin düzenliliği; sesbilimsel,biçimbilimsel,sözdizimsel ve sözlüksel değişim
10. Hafta Ölü ve tehlike altındaki diller; dillerin kalıtımsal sınıflandırılması; dil türleri.
11. Hafta Yazının tarihi (resim yazılar,düşünyazılar, çiviyazısı , resim yazısı)
12. Hafta Modern yazı sistemleri (kelime yazımı,heceyazısı,abece yazısı )
13. Hafta Okuma, yazma ve söylem
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri