ELIT 309

Çocuk Edebiyatında Okumalar

Dersin Adı: ELIT 309 Çocuk Edebiyatında Okumalar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces. Max Lüthi. Once Upon a Time: On the Nature of Fairy Tales.
Yardımcı Ders Kitabı J. R. R Tolkien. "On Fairy Stories."
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin İngiliz ninni, çocuk şarkıları, halk masalları, peri masalları, koloni dönemi macera öyküleri ve fantastik edebiyat gibi çeşitli edebi türleri tarihi gelişimleri içerisinde ve kültürel, toplumsal, siyasi ve edebi bağlamlar çerçevesinde inceleyebilecek bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Derste öncelikle ninni, çocuk şarkıları, halk masalları, peri masalları, koloni dönemi macera öyküleri ve fantastik edebiyat gibi farklı edebi türleri temsil eden ve çeşitli dönemlerden seçilen başlıca eserler, bu eserlere ilişkin eleştirel görüşler ışığında değerlendirilir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. çocuk edebiyatı yapıtlarında aranacak temel ölçütleri tanımlar.
  2. çocuk edebiyatının temel üslup ve teknikleri tanır ve yorumlar.
  3. çocuk edebiyatının içeriksel ve eğitsel özelliklerini analiz eder.
  4. çocuk edebiyatının geleneksel ve çağdaş klasiklerini ve örneklerini inceler.
  5. çocuk edebiyatının farklı türlerini tespit eder.
  6. çocuk edebiyatını tarihsel süreci içinde ele alırken toplumsal değişime paralel olarak çocuk kitaplarında meydana gelen değişimleri ve farklı temaları saptar.
  7. çocuk edebiyatının sosyal-cinsel, siyasal ve ulusal kimlik oluşumu üzerindeki rolünü tespit eder.
  8. çocuk kitaplarında basılı ve görsel materyalin önemini tespit eder; ve eleştirel bir yaklaşımla çocuk kitaplarını değerlendirir ve bu konu hakkındaki akademik/eleştirel yaklaşımları yorumlar ve tartışır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, çocuk edebiyatının tanımı
2. Hafta Çocuk edebiyatı tarihi ve türleri
3. Hafta Ninni ve çocuk şarkıları, halk hikâyeleri, kaynakları, karakteristik özellikleri, yorumsal yaklaşımlar
4. Hafta Peri masalları, kaynakları, karakteristik özellikleri, yorumsal yaklaşımlar, İngiliz peri masalları
5. Hafta Kıta Avrupası ve Türkiye`den peri masalları
6. Hafta 19. yüzyıl fantastik edebiyatı ve çocuk edebiyatı, temel bir eserin incelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta 20. yüzyıl fantastik edebiyatı ve çocuk edebiyatı, temel bir eserin incelenmesi
9. Hafta Çocuk edebiyatında emperyalizm, temel bir eserin incelenmesi
10. Hafta Postmodern yeniden yazımlar, temel bir eserin incelenmesi
11. Hafta Çocuk edebiyatında toplumsal-cinsel kimlik, temel bir eserin incelenmesi
12. Hafta Dijital medya, internet ve mobil uygulamalarda çocuk edebiyatı, temel bir eserin incelenmesi
13. Hafta Genel değerlendirme
14. Hafta Final Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğr 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri