ELIT 108

İleri Gramer II

Dersin Adı: ELIT 108 İleri Gramer II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili İngilizce
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Grammar Dimensions 4,Form, Meaning, and Use, Jan Frodesen and Janet Eyring,, Heinle&Heinle Publishers,Boston, 2004
Yardımcı Ders Kitabı 1. An Introduction to English Grammar, Sidney Greenbaum and Gerald Nelson, Pearson Education Limited, Great Britain,200
Dersin Amacı Programa katılan öğrencinin önceden kazandığı İngilizce Dil Bilgisi bilgilerini, ileri ve değişik alanlara ilişkin öğrenme içerikleri ve etkinlikleri ile besleyerek, okuduğunu anlama, anladığını ifade edebilme becerisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin Özeti

Bileşik cümle yapısı bağlamında, zarf  yan cümlesini ve  bileşik cümlelerin kısaltılarak phrase türünden ifade ediliş biçimlerini bilir, uygular.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi alan öğrenci;

1- Zarf yancümlesi içeren bileşik cümleyi, değişik bağlaçlar kullanarak nasıl yazabileceğini, söyleyebileceğini, bilir ve uygular

2- If clause diye öğretilmiş olan bileşik cümlelerin, şart cinsinden zarf yan cümleciği  içeren bileşik cümle olduğunu bilir ve uygular

3- Time Clause’ların  zaman yan cümlesi içeren bileşik cümle olduğunu bilir, pekiştirir

4- Diğer zarf cümlelerinin değişik bağlaçlar kullanarak nasıl yapılandırılacağının İngilizce gramerini öğrenir ve kullanır

5- Zarf yancümlesi içeren bileşik cümleleri, Phrase şeklinde kısaltarak anlatmanın İngilizce yapısını bilir, yazılı veya sözlü anlatımda uygular.

6- İsim yan cümlesi içeren bileşik cümlelerin kısaltılamayacağını ama sıfat yancümlesi ile zarf yan cümlesi içeren bileşik cümlelerin kısaltılıp Phrase şeklinde ifade edilebileceğini bilir ,uygular

7- Türkçede yan cümle içeren bileşik cümle şeklinde bir anlatımın olmadığını fark eder, öğrendiği İngilizce dil bilgisini, sözlü veya yazılı çeviri lerde kullanırken bu bağlamdan hareketle bilişsel bir kazanım sağlamış olur

8-Causative form ve infinitive phrase ilişkisini bilir ve uygular.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Grammar I programının hatırlatılması, İsim yancümlesi ve Sıfat yan cümlesi içeren bileşik cümle alıştırmaları
2. Hafta Zarf Yan cümlesi içeren bileşik cümle; Şart cümlecikleri
3. Hafta Zarf Yan cümlesi içeren bileşik cümle; Yer ve Hal cümlecikleri
4. Hafta Zarf Yan cümlesi içeren bileşik cümle, sebep- sonuç zarfları cümlecikleri
5. Hafta Zarf yan cümlesi içeren bileşik cümle; zıtlık ve derecelendirme yan cümlecikleri
6. Hafta Zarf yan cümlesi içeren bileşik cümle; zaman yan cümlecikleri
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Sıfat yan cümlelerinin Phrase’ e dönüştürülmesiyle yapılan anlatım biçimleri- İngilizcede, Türkçede
9. Hafta Basit ve bileşik cümle içinde prepositional phrase’lerin paragraflar, öyküler veya makaleler içinde incelenmesi
10. Hafta İngilizce Gramerinin, Dilbilim bağlamında bütünleyici ve eleştirel açıdan incelenmesi çalışmaları
11. Hafta Aynı Kitaptan Konuların Dilbilim ve yazım kuralları bağlamında inceleniş biçimini sınıf içinde ortak çalışma.
12. Hafta Öğrencilerin kendi seçtikleri konuda söz konusu kitap ve diğer kitaplardan yararlanarak presentation-sunum hazırlama öğretileri
13. Hafta Öğrencilerin Grammar konulu Presentation ‘ları.
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. İngiliz edebiyatı ve İngiliz kültürü hakkında temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Genel edebiyat, edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili temel güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir 1 1 1 1 1
PY3) 3. İngiliz edebiyatının türlerini karakteristik özellikleri ile tanımlamak ve bu türleri temsil eden metinleri, tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve ekolojik arka planları bağlamında açıklamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı 1 1 1 1 1
PY4) 4. İngilizce dilinin sistematik yapısı, işleyişi ve yazılı ve sözlü kullanımları hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) 5. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Güncel bilgi teknolojilerini ve araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili konularda bireysel olarak ve/veya takım çalışması ile bilgi ve veri toplar, bu bilgi ve verileri ulusal ve uluslararası eğitim-öğ 1 1 1 1 1
PY7) 7. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, edebi ve kültürel metinleri ilgili kuramları uygulayarak analiz eder. 1 1 1 1 1
PY8) 8. İngilizce ve İngiliz edebiyatı ve kültürü alanlarındaki konuların ulusal ve uluslararası ortamlarda öğretilebilmesi için gerekli güncel bilgi ve becerilere sahiptir 1 1 1 1 1
PY9) 9. Farklı metin türlerinde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye ve becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini kullanarak bağımsız araştırma yapar, problem çözer ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda etkili araçlar kullanarak ifade eder. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Temel evrensel değerleri benimseyerek farklı dil, ırk, cinsiyet, din ve sosyal sınıf gruplarına karşı ön yargısız, saygılı ve iletişime ve öğrenmeye açık bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri