ATA 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin Adı: ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mumcu, A., Özbudun, E., Feyzioğlu, T., Ülken, Y., Çubukçu, A. 1992, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Atatürk, M. K., 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul
Dersin Amacı Dersin amacı, Atatürk Devrimleri, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, yakın tarihinde verilen mücadele ile gelinen nokta arasında bir ilişki kurmasını sağlamak
Dersin Özeti

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Ulusal Mücadelenin hazırlık safhasını ve silahlı mücadeleyi ve Türk Ulusunun yaptığı fedakârlıkları ve katlandığı zorlukları bilir

2. Yeni Türk Devletinin kuruluşunu ve   Misak-ı Millinin gerçekleştirilmesi noktasında verilen çabayı bilir

3. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı  atılımlarının önemini bilir

4. Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar

5. Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi bilir, bu ilkelerin yürekten savunucusu olur 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Siyasal Alanda Yapılan Devrimler: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
2. Hafta Atatürk Döneminde Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
3. Hafta Çağdaş ve Laik Bir Hukuk Sistemi Oluşturabilmek İçin Gerçekleştirilen Devrimler ve Anayasalar
4. Hafta Eğitim Alanında Gerçekleştirilen Devrimler
5. Hafta Ulusal Bir Ekonomi Oluşturma Politikaları
6. Hafta Uluslaşma Projesi Olarak; Dil, Tarih Ve Kültür
7. Hafta Atatürkçü Düşünce Sisteminin ve Türk Devriminin Niteliği ve Evrenselliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Siyasal Alanda Yapılan Devrimler: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
10. Hafta 1923-1939 Dönemi Dış Politika Olayları. Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri
11. Hafta Atatürk İlkeleri ( Devletçilik, Devrimcilik.)
12. Hafta Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Lâiklik.)
13. Hafta II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı`nın Türkiye Açısından Sonuçları
14. Hafta Atatürk ve II. Dünya Savaşı sonrasından Günümüze Türkiye
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Halkla İlişkiler ve sağlık yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olur 2 3 3 2 4
PY2) Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanır 2 2 3 2 3
PY3) Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları etkili bir şekilde kullanır 3 3 4 3 3
PY4) Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını öğrenir, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz eder 2 2 2 3 2
PY5) Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur ve bunları uygular 2 3 2 3 2
PY6) Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olur 2 2 3 4 4
PY7) Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olur 2 3 4 3 3
PY8) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilir etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışmasını yürütebilme becerisi kazanır 4 4 3 4 4
PY9) Sağlık yönetimi alanında hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 1 3 2 2 2
PY10) Sağlık yönetimi alanında hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olur, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranır 3 3 4 3 3
PY11) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olur 2 3 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri